NOIP模拟(20171031)T1 机器清洁工

版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接:https://blog.csdn.net/tshoigyr/article/details/78426205

没什么好说的,矩阵前缀和裸题
代码

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
inline int getint(){
  int x=0,p=1;
  char c=getchar();
  while(!isdigit(c)){
    if(c=='-')p=-1;
    c=getchar();
  }
  while(isdigit(c)){
    x=(x<<3)+(x<<1)+(c^'0');
    c=getchar();
  }
  return x*p;
}
inline void putint(int x){
  if(x<0){
    putchar('-');
    x=-x;
  }
  static int buf[30];
  int tot=0;
  do{
    buf[tot++]=x%10;
    x/=10;
  }while(x);
  while(tot)putchar(buf[--tot]+'0');
}
int d,n;
int road[2047][2047];
int main(){
  d=getint(),n=getint();
  for(int i=1;i<=n;++i){
    int a=getint(),b=getint(),c=getint();
    road[a+200][b+200]=c;
  }
  for(int i=1;i<=2000;++i){
    for(int j=1;j<=2000;++j){
      road[i][j]+=road[i][j-1];
    }
    for(int j=1;j<=2000;++j){
      road[i][j]+=road[i-1][j];
    }
  }
  int ans=-1,cnt=0;
  int d2=d*2+1;
  for(int i=d+200;i<=d+1224;++i){
    for(int j=d+200;j<=d+1224;++j){
      int num=road[i][j]-road[i-d2][j]-road[i][j-d2]+road[i-d2][j-d2];
      if(num>ans){
        ans=num;
        cnt=1;
      }
      else{
        if(num==ans){
          ++cnt;
        }
      }
    }
  }
  cout<<cnt<<" "<<ans<<endl;
  return 0;
}
展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页