Matlab中的对数使用

版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接:https://blog.csdn.net/u010238348/article/details/79933402

新建M文件,拷贝下面文本

clc

clear
% 以e为底的对数
a=log(2.71828)
% 以2为底的对数
b=log2(2)
% 以10为底的对数
c=log10(10)
% 以5为底25的对数,这一个比较特殊采用了换底公式logM(N)=logQ(N)/logQ(M),其中Q可以是2,e,10
e=log(25)/log(5)
f=log2(25)/log2(5)

g=log10(25)/log10(5)

小技巧:

            Ctrl+R是注释代码的快捷键

            Ctrl+T是解除注释的快捷键

展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页