Coolxxx的博客

CE→MLE→TLE→WA→RE→PE→AC

【动态规划】Codeforces 711C Coloring Trees

题目链接:

  http://codeforces.com/problemset/problem/711/C

题目大意:

  给N棵树,M种颜色,已经有颜色的不能涂色,没颜色为0,可以涂色,每棵树I涂成颜色J花费PIJ。求分成K个颜色段(1112221为3个颜色段)的最小花费。无解输出-1.

题目思路:

  【动态规划】

  f[i][j][k]表示前i个树分成j段,最后一个颜色是k的花费。

  根据当前这棵树是否可以涂色,上一棵树是否可以涂色转移。

  直接枚举这个树和上棵树的颜色,N4居然没T。 
//
//by coolxxx
//#include<bits/stdc++.h>
#include<iostream>
#include<algorithm>
#include<string>
#include<iomanip>
#include<map>
#include<stack>
#include<queue>
#include<set>
#include<bitset>
#include<memory.h>
#include<time.h>
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<string.h>
//#include<stdbool.h>
#include<math.h>
#define min(a,b) ((a)<(b)?(a):(b))
#define max(a,b) ((a)>(b)?(a):(b))
#define abs(a) ((a)>0?(a):(-(a)))
#define lowbit(a) (a&(-a))
#define sqr(a) ((a)*(a))
#define swap(a,b) ((a)^=(b),(b)^=(a),(a)^=(b))
#define mem(a,b) memset(a,b,sizeof(a))
#define eps (1e-8)
#define J 10
#define mod 1000000007
#define MAX 0x7f7f7f7f
#define PI 3.14159265358979323
#define N 104
using namespace std;
typedef long long LL;
int cas,cass;
int n,m,lll,ans;
int c[N];
LL aans;
LL a[N][N];
LL f[N][N][N];
int main()
{
	#ifndef ONLINE_JUDGE
//	freopen("1.txt","r",stdin);
//	freopen("2.txt","w",stdout);
	#endif
	int i,j,k,l;
//	for(scanf("%d",&cass);cass;cass--)
//	for(scanf("%d",&cas),cass=1;cass<=cas;cass++)
//	while(~scanf("%s",s+1))
	while(~scanf("%d",&n))
	{
		scanf("%d%d",&m,&cas);
		for(i=1;i<=n;i++)
			scanf("%d",&c[i]);
		for(i=1;i<=n;i++)
			for(j=1;j<=m;j++)
				scanf("%I64d",&a[i][j]);
		mem(f,0x7f);
		c[0]=m+1,f[0][0][m+1]=0;
		for(i=1;i<=n;i++)
		{
			if(c[i]!=0)
			{
				if(c[i-1]!=0)
				{
					for(j=1;j<=min(i,cas);j++)
					{
						if(c[i]!=c[i-1])
							f[i][j][c[i]]=min(f[i][j][c[i]],f[i-1][j-1][c[i-1]]);
						else f[i][j][c[i]]=min(f[i][j][c[i]],f[i-1][j][c[i-1]]);
					}
				}
				else//c[i]!=0 c[i-1]=0
				{
					for(j=1;j<=min(i,cas);j++)
					{
						for(k=1;k<=m;k++)
						{
							if(k!=c[i])
								f[i][j][c[i]]=min(f[i][j][c[i]],f[i-1][j-1][k]);
							else f[i][j][c[i]]=min(f[i][j][c[i]],f[i-1][j][k]);
						}
					}
				}
			}
			else if(c[i-1]==0)//c[i]=0
			{
				for(j=1;j<=min(i,cas);j++)
				{
					for(k=1;k<=m;k++)
					{
						for(l=1;l<=m;l++)
						{
							if(l==k)f[i][j][k]=min(f[i][j][k],f[i-1][j][l]+a[i][k]);
							else f[i][j][k]=min(f[i][j][k],f[i-1][j-1][l]+a[i][k]);
						}
					}
				}
			}
			else//c[i]=0,c[i-1]!=0
			{
				for(j=1;j<=min(i,cas);j++)
				{
					for(k=1;k<=m;k++)
					{
						if(k!=c[i-1])
							f[i][j][k]=min(f[i][j][k],f[i-1][j-1][c[i-1]]+a[i][k]);
						else f[i][j][k]=min(f[i][j][k],f[i-1][j][c[i-1]]+a[i][k]);
					}
				}
			}
		}
		aans=f[0][0][0];
		for(i=1;i<=m;i++)
			aans=min(aans,f[n][cas][i]);
		if(aans==f[0][0][0])puts("-1");
		else printf("%I64d\n",aans);
	}
	return 0;
}
/*
//

//
*/


阅读更多
版权声明:本文为博主Coolxxx原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/u010568270/article/details/52369257
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

不良信息举报

【动态规划】Codeforces 711C Coloring Trees

最多只允许输入30个字

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭