substring用法总结

1 取字符串的前i个字符
str=str.Substring(0,i); // or str=str.Remove(i,str.Length-i);
2 去掉字符串的前i个字符:
str=str.Remove(0,i); // or str=str.Substring(i);
3 从右边开始取i个字符:
str=str.Substring(str.Length-i); // or str=str.Remove(0,str.Length-i);
4 从右边开始去掉i个字符:
str=str.Substring(0,str.Length-i); // or str=str.Remove(str.Length-i,i);

阅读更多
个人分类: java
上一篇技术评审节点
下一篇如何灵活控制log4j日志输出级别
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

关闭
关闭
关闭