substring用法总结

1 取字符串的前i个字符
str=str.Substring(0,i); // or str=str.Remove(i,str.Length-i);
2 去掉字符串的前i个字符:
str=str.Remove(0,i); // or str=str.Substring(i);
3 从右边开始取i个字符:
str=str.Substring(str.Length-i); // or str=str.Remove(0,str.Length-i);
4 从右边开始去掉i个字符:
str=str.Substring(0,str.Length-i); // or str=str.Remove(str.Length-i,i);

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试