.NET string字符串的截取、移除、替换、插入

.NET string字符串的截取、移除、替换、插入

string b = TextBox1.Text;
截取
截取前两位 123a4a4b5b6 12
//string c = b.Substring(0, 2);
//TextBox1.Text = c;

    截取后两位 123a4a4b5b6  56
    //string c = b.Substring(b.Length - 2, 2);
    //TextBox1.Text = c;

    截取最后一个字符“a”后面的3位字符 123a4a4b5b6   a4b
    //string c = b.Substring(b.LastIndexOf("a"), 3);
    //TextBox1.Text = c;

    截取最后一个字符“a”后面所有的字符 123a4a4b5b6   a4b5b6
    //string c = b.Substring(b.LastIndexOf("a"));
    //TextBox1.Text = c;

    截取最后一个字符“a”前面所有的字符 123a4a4b5b6  123a4 
    //string c = b.Remove(b.LastIndexOf("a"));
    //TextBox1.Text = c;
     截取最后一个字符“a”前面所有的字符 123a4a4b5b6  123a4 
    //string c = b.Substring(0, b.LastIndexOf("a"));
    //TextBox1.Text = c;

    截取最后一个字符“a”前面的3位字符 123a4a4b5b6  123a4  3a4
    //string c = b.Remove(b.LastIndexOf("a"));
    //string d = c.Remove(0, c.Length - 3);
    //TextBox1.Text = d;
     截取最后一个字符“a”前面的3位字符 123a4a4b5b6   3a4  
    //string c = b.Substring(2,b.LastIndexOf("a")-2);
    //TextBox1.Text = c;

    截取第一个字符"b"前面所有的字符 123a4a4b5b6 123a4a4
    //int index = b.IndexOf("b");
    //string c = b.Substring(0,index);
    //TextBox1.Text = c;

    截取第一个字符"b"前面的3位字符 123a4a4b5b6  4a4
    //string c = b.Substring(0, b.IndexOf("b"));
    //string d = c.Substring(c.Length - 3, 3);
    //TextBox1.Text = d;
    截取第一个字符"b"前面的3位字符 123a4a4b5b6  4a4
    //string c = b.Substring(b.IndexOf("b")-3,3);
    //TextBox1.Text = c;

    截取第一个字符"b"后面所有的字符 123a4a4b5b6  b5b6
    //int index = b.IndexOf("b");
    //string c = b.Substring(index,b.Length-index);
    //TextBox1.Text = c;
    //截取第一个字符"b"后面3位字符 123a4a4b5b6  b5b
    //int index = b.IndexOf("b");
    //string c = b.Substring(index, 3);
    //TextBox1.Text = c;       

移除
    移除从第三位开始的3个字符 123a4a4b5b6  1234b5b6
    //string c = b.Remove(3, 3);
    //TextBox1.Text = c;
    移除字符串中的所有字符b; 123a4a4b5b6   123a4a456
    //string c = b.Replace("b", "");
    //TextBox1.Text = c;

    移除字符串中的第一个字符a  123a4a4b5b6 1234a4b5b6 
    //int index = b.IndexOf("a",1);
    //b=b.Remove(index, 1);
    //TextBox1.Text = b;

    移除字符串中的第一个字符a的后两位  123a4a4b5b6 123a4b5b6 
    //int index = b.IndexOf("a", 1);
    //b = b.Remove(index, 2);
    //TextBox1.Text = b;

    移除字符串中的第二个字符a  123a4a4b5b6  123a4b5b6
    //int index = b.IndexOf("a", 2);
    //b = b.Remove(index, 2);
    //TextBox1.Text = b;

    移除字符串中的第二个字符a的后两位  123a4a4b5b6  123a4b5b6 
    //int index = b.IndexOf("a", 1);
    //b = b.Remove(index, 2);
    //TextBox1.Text = b;

    移除字符串中最后一个字符b  123a4a4b5b6   123a4a4b56 
    //int index = b.LastIndexOf("b");   
    //string c = b.Remove(b.LastIndexOf("b"),1);
    //TextBox1.Text = c;

    移除字符串中最后一个字符b的后两位  123a4a4b5b6   123a4a4b5 
    //int index = b.LastIndexOf("b");
    //string c = b.Remove(b.LastIndexOf("b"), 2);
    //TextBox1.Text = c;

替换
    替换字符串中所有的字符“a”,为“b”; 123a4a4b5b6   123b4b4b5b6
    //string c = b.Replace("a", "b");
    //TextBox1.Text = c;

    替换字符中的第一个字符a为R 123a4a4b5b6  123R4a4b5b6
    //int index = b.IndexOf("a");
    //string c= b.Remove(index, 1).Insert(index, "R");
    //TextBox1.Text = c;

    替换字符中的最后一个字符a为R 123a4a4b5b6  123a4R4b5b6
    //int index = b.LastIndexOf("a");
    //string c = b.Remove(index, 1).Insert(index, "R");
    //TextBox1.Text = c;

插入
    插入I在第一个a之前 123a4a4b5b6 123Ia4a4b5b6
    //int index = b.IndexOf("a");
    //string c = b.Insert(index, "I");
    //TextBox1.Text = c;

    插入I在第一个a之后 123a4a4b5b6  123aI4a4b5b6
    //int index = b.IndexOf("a");
    //string c = b.Insert(index+1, "I");
    //TextBox1.Text = c;

    插入I在最后一个a之前 123a4a4b5b6 123a4Ia4b5b6
    //int index = b.LastIndexOf("a");
    //string c = b.Insert(index, "I");
    //TextBox1.Text = c;

    //插入I在最后一个a之后 123a4a4b5b6 123a4aI4b5b6
    int index = b.LastIndexOf("a");
    string c = b.Insert(index + 1, "I");
    TextBox1.Text = c;

————————————————
版权声明:本文为CSDN博主「L传ov心e」的原创文章,遵循 CC 4.0 BY原文链接:https://blog.csdn.net/sd_zhangchuanxin/article/details/89396256@TOC

 • 1
  点赞
 • 1
  收藏 更改收藏夹
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值