【C语言】假设一个班30名学生。要求设计一个程序:输入每位学生的学号、姓名、和三门成绩,最后输出三门成绩的总分和平均分

【C语言】假设一个班30名学生。要求设计一个程序:输入每位学生的学号、姓名、和三门成绩,最后输出三门成绩的总分和平均分

设计代码:

//程序功能: 假设一个班有30名学生 试写一个程序 存放这30名学生的学号、姓名、三门课程的成绩 最后根据30名同学的成绩求出每门课的平均分;

#include "stdio.h"

#define N 3 //设置常量控制学生数

//建立结构体
struct Student {
  
  int Id;//存放学生的学号
  char Name[50];//存放学生姓名
  float Score[3];//存放三门课的成绩
} stu[N];


int main() {
  
  int i,j;
  float Sum[3] = {0},Avg[3] = {1};
  //首先输入:
  for(i = 0;i < N;i++) {

    printf("Enter [%d] Student ID And Name:\nStudent [%d]:",i+1,i+1);
    scanf("%d,%s",&stu[i].Id,stu[i].Name);
    for(j = 0;j < 3;j++) {
      
      printf("Enert [%s] Student Score [%d]:",stu[i].Name,j+1);
      scanf("%f",&stu[i].Score[j]);

    }
  }


  //全部信息输出
  for(i = 0;i < 60;i ++){
    printf("*");
  }
  printf("\n\t\tAll %d Student\n",N);
  printf("ID\tName\tScore[1]\tScore[2]\tScore[3]\t\n");
  for(i = 0; i < N;i++) {
    printf("%d\t%s\t%f\t%f\t%f\n",stu[i].Id,stu[i].Name,stu[i].Score[0],stu[i].Score[1],stu[i].Score[2]);
  }

  //计算学科平均分和总和
  for(i = 0;i < N;i++) {
    
    Sum[0] += stu[i].Score[0];
    Sum[1] += stu[i].Score[1];
    Sum[2] += stu[i].Score[2];
    Avg[0] = Sum[0] / 3;
    Avg[1] = Sum[1] / 3;
    Avg[2] = Sum[2] / 3;
  }

  //输出每门成绩的信息
  printf("Score_Sum[1]=%f,Score_Sum[2]=%f,Score_Sum[3]=%f\nScore_Avg[1]=%f,Score_Avg[2]=%f,Score_Avg[3]=%f\n",Sum[0],Sum[1],Sum[2],Avg[0],Avg[1],Avg[2]);

  for(i = 0;i < 60;i++) {
    printf("*");
  }
  printf("\n");

  return 0;
}

运行结果:

大家也可以关注我的个人网站一起来进行讨论 

已标记关键词 清除标记
©️2020 CSDN 皮肤主题: 技术黑板 设计师:CSDN官方博客 返回首页