Git创建本地分支

1. 下载repo:git clone

2. git branch 查看本地分支


* 表示当前分支

3. git branch -a 查看本地和远程分支


4. git branch newbranch 创建新的本地分支

5. git branch 检查是否创建成功

6. git checkout newbranch 切换到新的分支
没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试