java 单例安全使用

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/u011366045/article/details/79962392
  • 概念:单例对象的类必须保证只有一个实例存在
  • 两种实现:
第一种
/**
* 饿汉式(推荐)
单例实例在类装载时就构建,急切初始化
*/
public class Test {
        private Test() {
        }
        public static Test instance = new Test();
        public Test getInstance() {
                return instance;
        }
}
第二种
public class SpecialSingleton { 
     
    // 静态内部类 
    private static class NestClass { 
        private static SpecialSingleton instance; 
        static { 
            System.out.println("instance = new SingletonTest()"); 
            instance = new SpecialSingleton(); 
        } 
             } 
     
    // 不能直接new 
    private SpecialSingleton() { 
        System.out.println("private SingletonTest()"); 
    } 
     
    public static SpecialSingleton getInstance() { 
        System.out.println("SingletonTest getInstance()"); 
        return NestClass.instance; 
    } 
     
    public static void main(String[] args) { 
        SpecialSingleton instance = SpecialSingleton.getInstance(); 
        System.out.println("========================================");         
    } 
 
}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试