Not Only DBA.

愿无岁月可回头,且以深情共白首。

MySQL开启binlog以及查看binlog
mysql> show variables like 'log_%';
+----------------------------------------+-----------------------------+
| Variable_name                          | Value                       |
+----------------------------------------+-----------------------------+
| log_bin                                | ON                          |
| log_bin_basename                       | /var/lib/mysql/binlog       |
| log_bin_index                          | /var/lib/mysql/binlog.index |
| log_bin_trust_function_creators        | OFF                         |
| log_bin_use_v1_row_events              | OFF                         |
| log_error                              | /var/lib/mysql/ace.err      |
| log_output                             | FILE                        |
| log_queries_not_using_indexes          | OFF                         |
| log_slave_updates                      | OFF                         |
| log_slow_admin_statements              | OFF                         |
| log_slow_slave_statements              | OFF                         |
| log_throttle_queries_not_using_indexes | 0                           |
| log_warnings                           | 1                           |
+----------------------------------------+-----------------------------+

log-bin=/var/lib/mysql/binlog


阅读更多
版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许最好别转载,你非要转我也没办法。 ╮(╯▽╰)╭ https://blog.csdn.net/u011478909/article/details/51559700
个人分类: MySQL
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

不良信息举报

MySQL开启binlog以及查看binlog

最多只允许输入30个字

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭