PyTricks

# Different ways to test multiple flags at once in python
x, y, z = 0, 1, 2


if x == 1 or y == 1 or z == 1:
  print('passed')
if x or y or z :
  print('passed')


if 1 in (x, y, z):
  print('passed')
if 1 in (x == 1, y, z > 1):
  print('passed')


if any((x, y, z)):
    print('passed')
if any((x == 1, y, z > 1)):
    print('passed')

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭