Jack的专栏

放荡不羁爱自由

2012届华为上机考试题目

1、选秀节目打分,分为专家评委和大众评委,score[] 数组里面存储每个评委打的分数,judge_type[] 里存储与 score[] 数组对应的评委类别,judge_type[i] == 1,表示专家评委,judge_type[i] == 2,表示大众评委,n表示评委总数。打分规则如下:专家评委和大众评委的分数先分别取一个平均分(平均分取整),然后,总分 = 专家评委平均分  * 0.6 + 大众评委 * 0.4,总分取整。如果没有大众评委,则 总分 = 专家评委平均分,总分取整。函数最终返回选手得分。

 函数接口   int cal_score(int score[], int judge_type[], int n) 

 

 1. #include<stdio.h>     
 2. #include<string.h>     
 3. #include<iostream.h>     
 4. #include<conio.h>     
 5. #define N 5     
 6.     
 7. int cal_score(int score[], int judge_type[], int n)     
 8.     
 9. {    
 10.     int expert=0;    
 11.     int dazhong=0;    
 12.     int zongfen=0;    
 13.     int i;    
 14.     int number=0;    
 15.         
 16.     for(i=0;i<N;i++)    
 17.     {    
 18.         if(judge_type[i]==1)    
 19.         {    
 20.             expert=expert+score[i];    
 21.             number++;    
 22.         }    
 23.         else dazhong=dazhong+score[i];    
 24.     }    
 25.     if(number==N)    
 26.     {    
 27.         zongfen=(int)(expert/N);    
 28.     }    
 29.     else    
 30.             
 31.     {    
 32.         expert=(int)(expert/number);    
 33.         dazhong=(int)(dazhong/(N-number));    
 34.         zongfen=int(0.6*expert+0.4*dazhong);    
 35.             
 36.     }    
 37.     return zongfen;    
 38.         
 39. }    
 40. int main()    
 41. {    
 42.     int score[N];    
 43.     int judge_type[N];    
 44.     int numberlast=0;    
 45.     int i;    
 46.     printf("please input the %d score:\n",N);    
 47.     for(i=0;i<N;i++)    
 48.         scanf("%d",&score[i]);    
 49.     printf("please input the level(1:expert,2:dazhong)\n");    
 50.     for(i=0;i<N;i++)    
 51.         scanf("%d",&judge_type[i]);    
 52.     numberlast=cal_score(score,judge_type,N);    
 53.     printf("the last score is %d\n",numberlast);    
 54.     return 0;    
 55. }    


 

运行结果分析:

please input the 5 score:
90 80 87 89 91
please input the level(1:expert,2:dazhong)
1 2 1 1 1
the last score is 85 

 

2、给定一个数组input[] ,如果数组长度n为奇数,则将数组中最大的元素放到 output[] 数组最中间的位置,如果数组长度n为偶数,则将数组中最大的元素放到 output[] 数组中间两个位置偏右的那个位置上,然后再按从大到小的顺序,依次在第一个位置的两边,按照一左一右的顺序,依次存放剩下的数。

      例如:input[] = {3, 6, 1, 9, 7}   output[] = {3, 7, 9, 6, 1};             input[] = {3, 6, 1, 9, 7, 8}    output[] = {1, 6, 8, 9, 7, 3}

 1. #include<stdio.h>     
 2. #include<string.h>     
 3. #include<conio.h>     
 4.     
 5.     
 6.     
 7. void sort(int input[], int n, int output[])    
 8. {    
 9.     int i,j;    
 10.     int k=1;    
 11.     int temp;    
 12.     int med;    
 13.     for(i=0;i<n;i++)    
 14.         for(j=0;j<n-i;j++)    
 15.             if(input[j]>input[j+1])    
 16.             {temp=input[j];input[j]=input[j+1];input[j+1]=temp;}    
 17.             if(n%2!=0)    
 18.             {    
 19.                 for(i=0;i<n;i++)    
 20.                     printf("%2d",input[i]);    
 21.                 printf("\n");    
 22.                 med=(n-1)/2;    
 23.                 output[med]=input[n-1];    
 24.                 for(i=1;i<=med;i++)    
 25.                 {    
 26.                     output[med-i]=input[n-1-k];    
 27.                     output[med+i]=input[n-2-k];    
 28.                     k=k+2;    
 29.                         
 30.                 }    
 31.             }    
 32.             else    
 33.             {    
 34.                     
 35.                 for(i=0;i<n;i++)    
 36.                     printf("%2d",input[i]);    
 37.                 printf("\n");    
 38.                 med=n/2;    
 39.                 output[med]=input[n-1];    
 40.                 for(i=1;i<=med-1;i++)    
 41.                 {    
 42.                     output[med-i]=input[n-1-k];    
 43.                     output[med+i]=input[n-2-k];    
 44.                     k=k+2;      
 45.                 }    
 46.                 output[0]=input[0];                 
 47.             }       
 48.             for(i=0;i<n;i++)    
 49.                     printf("%2d",output[i]);    
 50.                 printf("\n");    
 51. }    
 52.     
 53.     
 54. int main()    
 55. {    
 56.     int a[6]={3,6,1,9,7,8};    
 57.     int b[6]={0};    
 58.     for(int i=0;i<6;i++)    
 59.         printf("%2d",a[i]);    
 60.     printf("\n");    
 61.     sort(a,6,b);    
 62.     return 0;    
 63. }    


运行结果

3 6 1 9 7 8
1 3 6 7 8 9
1 6 8 9 7 3

3、操作系统任务调度问题。操作系统任务分为系统任务和用户任务两种。其中,系统任务的优先级 < 50,用户任务的优先级 >= 50且 <= 255。优先级大于255的为非法任务,应予以剔除。现有一任务队列task[],长度为n,task中的元素值表示任务的优先级,数值越小,优先级越高。函数scheduler实现如下功能,将task[] 中的任务按照系统任务、用户任务依次存放到 system_task[] 数组和 user_task[] 数组中(数组中元素的值是任务在task[] 数组中的下标),并且优先级高的任务排在前面,数组元素为-1表示结束。

      例如:task[] = {0, 30, 155, 1, 80, 300, 170, 40, 99}    system_task[] = {0, 3, 1, 7, -1}    user_task[] = {4, 8, 2, 6, -1}

             函数接口    void scheduler(int task[], int n, int system_task[], int user_task[])

 

 1. #include<stdio.h>     
 2. #include<string.h>     
 3. #include<malloc.h>     
 4. #include<iostream.h>     
 5.     
 6. void scheduler1(int task[], int n, int system_task[], int user_task[])    
 7. {    
 8.     int i;    
 9.     int j=0;    
 10.     int *p,*pp,*p_user,*pp_user;    
 11.     int index=0;    
 12.     int count,count2;    
 13.     int min=0;    
 14.     int k=0;    
 15.     p=(int*)malloc(sizeof(int)*n);    
 16.     for(i=0;i<n;i++)    
 17.         p[i]=0;    
 18.     pp=(int*)malloc(sizeof(int)*n);    
 19.     for(i=0;i<n;i++)    
 20.         pp[i]=0;    
 21.     p_user=(int*)malloc(sizeof(int)*n);    
 22.     for(i=0;i<n;i++)    
 23.         p_user[i]=0;    
 24.     pp_user=(int*)malloc(sizeof(int)*n);    
 25.     for(i=0;i<n;i++)    
 26.         pp_user[i]=0;    
 27.         
 28.     for(i=0;i<n;i++)    
 29.     {    
 30.         if(task[i]<50)    
 31.         {    
 32.             {    
 33.                 system_task[j]=task[i];    
 34.                 pp[j]=i;    
 35.                 j++;    
 36.             }    
 37.             count=j;    
 38.         }    
 39.             
 40.         else if(task[i]<=255)    
 41.         {    
 42.             
 43.             {    
 44.                 user_task[k]=task[i];    
 45.                 pp_user[k]=i;    
 46.                 k++;    
 47.             }    
 48.             count2=k;    
 49.         }    
 50.         else task[i]=task[i];    
 51.         
 52.     }    
 53.         
 54.     for(i=0;i<count;i++)    
 55.         printf("%3d",system_task[i]);    
 56.     printf("\n");    
 57.         
 58.         
 59.     for(i=0;i<count;i++)    
 60.     {    
 61.         min=system_task[0];    
 62.         for(j=1;j<count;j++)    
 63.         {    
 64.                 
 65.             if(system_task[j]<min)    
 66.             {    
 67.                 min=system_task[j];     
 68.                 p[i]=j;         
 69.             }    
 70.                 
 71.         }    
 72.         system_task[p[i]]=51;    
 73.     }    
 74.         
 75.     pp[count]=-1;    
 76.     for(i=0;i<count;i++)    
 77.         printf("%3d",pp[p[i]]);     
 78.     printf("%3d\n",pp[count]);    
 79.         
 80.         
 81.     /***********************************************************/    
 82.         
 83.     for(i=0;i<count2;i++)    
 84.         printf("%4d",user_task[i]);    
 85.     printf("\n");    
 86.         
 87.     for(i=0;i<count2;i++)    
 88.     {    
 89.         min=user_task[0];    
 90.         for(j=1;j<count2;j++)    
 91.         {    
 92.                 
 93.             if(user_task[j]<min)    
 94.             {    
 95.                 min=user_task[j];       
 96.                 p_user[i]=j;            
 97.             }    
 98.                 
 99.         }    
 100.         user_task[p_user[i]]=256;    
 101.     }    
 102.         
 103.     pp_user[count2]=-1;    
 104.     for(i=0;i<count2;i++)    
 105.         printf("%4d",pp_user[p_user[i]]);       
 106.     printf("%3d\n",pp_user[count2]);    
 107.         
 108.         
 109. }    
 110.     
 111.     
 112.     
 113. int main()    
 114. {    
 115.     int task[9]={0, 30, 155, 1, 80, 300,170, 40, 99};    
 116.     int system_task[9]={0};    
 117.     int user_task[9]={0};    
 118.     scheduler1(task,9,system_task,user_task);    
 119.     return 0;    
 120. }    


 

运行结果:

 0 30  1 40
 0  3  1  7 -1
155  80 170  99
  4   8   2   6 -1

阅读更多

扫码向博主提问

去开通我的Chat快问

u012421976

非学,无以致疑;非问,无以广识
 • 擅长领域:
 • Linux
 • Python
 • go
 • docker
 • kubernetes
个人分类: C 面试
想对作者说点什么? 我来说一句

2012华为长沙机试

2011年10月05日 790B 下载

没有更多推荐了,返回首页

不良信息举报

2012届华为上机考试题目

最多只允许输入30个字

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭