JS 时间格式CST转GMT

近几天,在做百度地图时,需要转换时间格式并做显示,但是发现显示的时间格式,出现了错乱,二者的日期和小时都出现了变动。例如:

原始时间格式:Thu Aug 18 20:38:54 CST 2016
转换时间格式:2016-08-19 10:38

使用的代码如下:

//Thu Aug 18 20:38:54 CST 2016
function getTaskTime(strDate) {
  console.log("原始时间格式:"+strDate);
  var date = new Date(strDate);
  var y = date.getFullYear(); 
  var m = date.getMonth() + 1; 
  m = m < 10 ? ('0' + m) : m; 
  var d = date.getDate(); 
  d = d < 10 ? ('0' + d) : d; 
  var h = date.getHours(); 
  var minute = date.getMinutes(); 
  minute = minute < 10 ? ('0' + minute) : minute;
  var str = y+"-"+m+"-"+d+" "+h+":"+minute;
  console.log("转换时间格式:"+str);
  return str;
};

查阅后发现,JS使用的是GMT的时间格式,而在在服务器端 获取当前时间为CST的格式,在使用new Date(strDate)转换时,转换为GMT格式,出现了如上所述的错误:

原始时间格式:Thu Aug 18 20:38:54 CST 2016
GMT时间格式:Fri Aug 19 2016 10:38:54 GMT+0800 (中国标准时间)
 转换时间格式:2016-08-19 10:38


解决方法是:

(参考文献:http://blog.csdn.net/frankcheng5143/article/details/51802518)

对CST格式的时间字符串进行分段截取,重新拼接为GMT格式,然后显示

//Thu Aug 18 20:38:54 CST 2016,时间格式转换
//输出格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss
Thu Aug 18 2016 20:38:54 GMT+0800
function getTaskTime(strDate) {	
  if(null==strDate || ""==strDate){
    return "";
  }
  var dateStr=strDate.trim().split(" ");
  var strGMT = dateStr[0]+" "+dateStr[1]+" "+dateStr[2]+" "+dateStr[5]+" "+dateStr[3]+" GMT+0800";
  var date = new Date(Date.parse(strGMT));
  var y = date.getFullYear();
  var m = date.getMonth() + 1; 
  m = m < 10 ? ('0' + m) : m;
  var d = date.getDate(); 
  d = d < 10 ? ('0' + d) : d;
  var h = date.getHours();
  var minute = date.getMinutes(); 
  minute = minute < 10 ? ('0' + minute) : minute;
  var second = date.getSeconds();
  second = second < 10 ? ('0' + second) : second;
  
  return y+"-"+m+"-"+d+" "+h+":"+minute+":"+second;
};
显示结果:

原始时间格式:Thu Aug 18 20:38:54 CST 2016
GMT时间格式:Thu Aug 18 2016 20:38:54 GMT+0800 (中国标准时间)
 转换时间格式:2016-08-18 20:38:54

©️2020 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页