C# 计算标准偏差相当于Excel中的STDEV函数

public static float StDev(float[] arrData) //计算标准偏差 
{ 
      float xSum = 0F; 
      float xAvg = 0F; 
      float sSum = 0F; 
      float tmpStDev = 0F; 
      int arrNum = arrData.Length; 
      for (int i = 0; i < arrNum; i++) 
      { 
        xSum += arrData[i]; 
      } 
      xAvg = xSum / arrNum; 
      for (int j = 0; j < arrNum; j++) 
      { 
        sSum += ((arrData[j] - xAvg) * (arrData[j] - xAvg)); 
      } 
      tmpStDev = Convert.ToSingle(Math.Sqrt((sSum / (arrNum - 1))).ToString()); 
      return tmpStDev; 
} 

 • 0
  点赞
 • 3
  评论
 • 2
  收藏
 • 扫一扫,分享海报

评论 3 您还未登录,请先 登录 后发表或查看评论
©️2022 CSDN 皮肤主题:编程工作室 设计师:CSDN官方博客 返回首页
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值