POJ 3667

  题意:  一个旅馆有N个连续的空房间。。。

  接下来一些操作   

    进来的旅客都需要有一些连续的空房间

如果有则输出首个房间的位置。如果没有就输出0.

  或者是在某个位置开始空出连续的一些房间。(房间原来就可以是空的)  


思路:

      首先建立线段树。。

    每个区间要保存该区间内从左数的空房间数,lk,从右数的空房间数rk和最大空房间数mk.

每次更新改区间的时候就是分情况来更新lk,rk,mk这三个数据。

  剩下的没有什么需要注意的了。。。只要注意查找区间时的顺序应该是从左子树,左子树的rk+右子树的lk,右子树就可以了。

贴上代码。

#include<stdio.h>
#include<string.h>
#include<iostream>
#include<algorithm>
using namespace std;
int m;
struct tree{
  int left;
  int right;
  int lk;
  int mk;
  int rk;
  int flag;
  int lazy;
}tree[800000];
void inset(int inst,int le,int ri)
{
  tree[inst].left=le;
  tree[inst].right=ri;
  tree[inst].lk=(ri-le+1);
  tree[inst].rk=(ri-le+1);
  tree[inst].mk=(ri-le+1);
  tree[inst].flag=0;
  tree[inst].lazy=2;
  if(le==ri) return ;
  int mid=(le+ri)>>1;
  inset(2*inst,le,mid);
  inset(2*inst+1,mid+1,ri);

}
void cd(int inst)
{ //cout<<"cd"<<endl;
  if(tree[inst].lazy==0)
  { //cout<<"cd1 "<<inst<<endl;
    tree[2*inst].lk=(tree[2*inst].right-tree[2*inst].left+1);
    tree[2*inst].rk=(tree[2*inst].right-tree[2*inst].left+1);
    tree[2*inst].mk=(tree[2*inst].right-tree[2*inst].left+1);
    tree[2*inst+1].lk=(tree[2*inst+1].right-tree[2*inst+1].left+1);
    tree[2*inst+1].rk=(tree[2*inst+1].right-tree[2*inst+1].left+1);
    tree[2*inst+1].mk=(tree[2*inst+1].right-tree[2*inst+1].left+1);
    tree[inst].flag=1;
    tree[2*inst].lazy=0;tree[2*inst+1].lazy=0;
    tree[inst].lazy=2;
  }
  else if(tree[inst].lazy==1)
  { //cout<<"cd2 "<<inst<<endl;
    tree[2*inst].lk=0;
    tree[2*inst].mk=0;
    tree[2*inst].rk=0;
    tree[2*inst+1].lk=0;
    tree[2*inst+1].mk=0;
    tree[2*inst+1].rk=0;
    tree[inst].flag=1;
    tree[2*inst].lazy=1;tree[2*inst+1].lazy=1;
    tree[inst].lazy=2;
  }
}
void add(int inst,int le,int ri)
{
  if(tree[inst].left==le&&tree[inst].right==ri)
  {
    tree[inst].lk=(ri-le+1);
    tree[inst].mk=(ri-le+1);
    tree[inst].rk=(ri-le+1);
    tree[inst].lazy=0;
    tree[inst].flag=0;

    //cout<<tree[inst].mk<<endl;
    return ;
  }
  cd(inst);
  tree[inst].flag=1;
  if(tree[inst].left==tree[inst].right) return ;
  int mid=(tree[inst].left+tree[inst].right)>>1;
  if(ri<=mid)
    add(2*inst,le,ri);
  else if(le>mid)
    add(2*inst+1,le,ri);
  else
  {
    add(2*inst,le,mid);
    add(2*inst+1,mid+1,ri);
  }
}
void add1(int inst,int le,int ri)
{
   //cout<<inst<<" "<<le<<" "<<ri<<endl;
  if(tree[inst].left==le&&tree[inst].right==ri)
  { //cout<<tree[inst].left<<" "<<tree[inst].right<<endl;
    tree[inst].lk=0;
    tree[inst].mk=0;
    tree[inst].rk=0;
    tree[inst].lazy=1;
    tree[inst].flag=0;
    return ;
  }
   cd(inst);
   tree[inst].flag=1;
   if(tree[inst].left==tree[inst].right) return ;
  int mid=(tree[inst].left+tree[inst].right)>>1;
  if(ri<=mid)
    add1(2*inst,le,ri);
  else if(le>mid)
    add1(2*inst+1,le,ri);
  else
  {
    add1(2*inst,le,mid);
    add1(2*inst+1,mid+1,ri);
  }
}
void flag(int inst)
{ //cout<<"flag"<<endl;
  if(tree[inst].lazy!=2) cd(inst);
  //if(inst==3) cout<<tree[2*inst].mk<<" "<<tree[2*inst+1].mk<<" 1"<<endl;
  if(tree[2*inst].flag!=0)
    flag(2*inst);
  if(tree[2*inst+1].flag!=0)
    flag(2*inst+1);
  tree[inst].flag=0;
  tree[inst].lazy=2;
  tree[inst].lk=tree[2*inst].lk;
  tree[inst].rk=tree[2*inst+1].rk;
  tree[inst].mk=max(tree[2*inst].mk,max(tree[2*inst+1].mk,tree[2*inst].rk+tree[2*inst+1].lk));
  //if(inst==3) cout<<tree[inst].mk<<" 2"<<endl;
  if(tree[2*inst].lk==(tree[2*inst].right-tree[2*inst].left+1))
    tree[inst].lk=tree[2*inst].lk+tree[2*inst+1].lk;
  if(tree[2*inst+1].rk==(tree[2*inst+1].right-tree[2*inst+1].left+1))
    tree[inst].rk=tree[2*inst].rk+tree[2*inst+1].rk;
    //cout<<inst<<" "<<tree[inst].lk<<" "<<tree[2*inst].lk<<" lk"<<endl;
    //cout<<inst<<" "<<tree[inst].rk<<" "<<tree[2*inst+1].rk<<" rk"<<endl;
    //cout<<inst<<" "<<tree[inst].mk<<" "<<tree[2*inst].mk<<" mk"<<endl;
}
void query(int inst,int k)
{
  //cout<<tree[3].mk<<" 1"<<endl;
  if(tree[inst].flag!=0)
    flag(inst);
    //cout<<tree[3].mk<<" 2"<<endl;
  //cout<<inst<<" "<<tree[inst].mk<<" "<<tree[2*inst].mk<<" "<<tree[2*inst+1].mk<<endl;
  if(tree[inst].right==tree[inst].left)
  { if(k==1)
    {  if(tree[inst].mk==1)
     {
       m=tree[inst].left;
       //cout<<"add1"<<tree[inst].left<<" "<<tree[inst].right<<endl;
      add1(inst,tree[inst].left,tree[inst].right);
     }
     else m=0;
    }
    else m=0;
    //cout<<m<<endl;
    return ;
  }
     cd(inst);
  if(tree[inst].mk>=k)
    {  tree[inst].flag=1;
      tree[inst].lazy=2;
      if(tree[2*inst].mk>=k)
      { //cout<<m<<endl;
        query(2*inst,k);
      }
      else if(tree[2*inst].rk+tree[2*inst+1].lk>=k&&tree[2*inst].rk!=0)
      {   m=tree[2*inst].right-tree[2*inst].rk+1;
          int t=tree[2*inst+1].left+k-tree[2*inst].rk-1;
        add1(inst,tree[2*inst].right-tree[2*inst].rk+1,tree[2*inst].right);
        add1(inst,tree[2*inst+1].left,t);

        //cout<<inst<<endl;
      }
      else if(tree[2*inst+1].mk>=k)
      { //cout<<inst<<endl;
        query(2*inst+1,k);
      }
    }
  else { //cout<<"###"<<endl;
      m=0; return ;
  }
}
int main()
{
  int n,m1;
  while(scanf("%d%d",&n,&m1)!=EOF)
  {
    inset(1,1,n);

    while(m1--)
    {
      int x,a,b;
      scanf("%d",&x);
      if(x==1)
      {  m=0;
        scanf("%d",&a);
        //cout<<a<<endl;
        query(1,a);

        printf("%d\n",m);
        // cout<<"!!! "<<tree[3].mk<<endl;
      }
      else
      {
        scanf("%d%d",&a,&b);
        add(1,a,a+b-1);
      }
    }
  }
}


阅读更多
上一篇HDU 3911
下一篇HDU 1142
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

关闭
关闭