LeetCode:3Sum

题目链接:https://leetcode.com/problems/3sum/description/

项目源码:https://github.com/haha174/daylx
假设3sum问题的目标是target。每次从数组中选出一个数k,从剩下的数中求目标等于target-k的2sum问题。这里需要注意的是有个小的trick:当我们从数组中选出第i数时,我们只需要求数值中从第i+1个到最后一个范围内字数组的2sum问题。假设数组为A[],总共有n个元素A1,A2….An。很显然,当选出A1时,我们在子数组[A2~An]中求目标位target-A1的2sum问题,我们要证明的是当选出A2时,我们只需要在子数组[A3~An]中计算目标位target-A2的2sum问题,而不是在子数组[A1,A3~An]中,证明如下:

假设在子数组[A1,A3~An]目标位target-A2的2sum问题中,存在A1 + m = target-A2(m为A3~An中的某个数),即A2 + m = target-A1,这刚好是“对于子数组[A2~An],目标为target-A1的2sum问题”的一个解。即我们相当于对满足3sum的三个数A1+A2+m = target重复计算了。因此为了避免重复计算,在子数组[A1,A3~An]中,可以把A1去掉,再来计算目标是target-A2的2sum问题。

 public List<List<Integer>> threeSum(int[] nums) {
    List<List<Integer>> res = new ArrayList<>();
    Arrays.sort(nums);
    for (int i = 0; i + 2 < nums.length; i++) {
      if (i > 0 && nums[i] == nums[i - 1]) {       // skip same result
        continue;
      }
      int j = i + 1, k = nums.length - 1;
      int target = -nums[i];
      while (j < k) {
        if (nums[j] + nums[k] == target) {
          res.add(Arrays.asList(nums[i], nums[j], nums[k]));
          j++;
          k--;
          while (j < k && nums[j] == nums[j - 1]) j++; // skip same result
          while (j < k && nums[k] == nums[k + 1]) k--; // skip same result
        } else if (nums[j] + nums[k] > target) {
          k--;
        } else {
          j++;
        }
      }
    }
    return res;
  }
阅读更多

没有更多推荐了,返回首页