PHP 给当前时间加日期

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/u013160024/article/details/28440175

php处理有些事件的时候可能会限定时间....

这时我们就可以在当前时间上面添加日期赋给endtime,而在执行的时候endtime与当前时间对比判断执行,从而达到我们要的限制时间的问题...

//简单代码

<pre name="code" class="php"><?php 
header("Content-type: text/html; charset=utf-8"); 
echo '当前时间加一个月,一个礼拜,一天,一小时,15分钟这里测试';
echo '<br>';
echo '当前时间是'.date('Y-m-d H:i:s',time());
$now = date('Y-m-d H:i:s',time());
echo '<br>';
echo '当前时间加长期这里就加10年吧是:'. date("Y-m-d H:i:s",strtotime("+10years",strtotime($now)));
echo '<br>';
echo '当前时间加一年是:'. date("Y-m-d H:i:s",strtotime("+1years",strtotime($now)));
echo '<br>';
echo '当前时间加一月是:'. date("Y-m-d H:i:s",strtotime("+1months",strtotime($now)));
echo '<br>';
echo '当前时间加一周是:'. date("Y-m-d H:i:s",strtotime("+7days",strtotime($now)));
echo '<br>';
echo '当前时间加一周是:'. date("Y-m-d H:i:s",strtotime("+1weeks",strtotime($now)));
echo '<br>';
echo '当前时间加1小时是:'. date("Y-m-d H:i:s",strtotime("+1hours",strtotime($now)));
echo '<br>';
echo '当前时间加15分钟是:'. date("Y-m-d H:i:s",strtotime("+15minutes",strtotime($now)));
echo '<br>';
echo '当前时间加1分钟是:'. date("Y-m-d H:i:s",strtotime("+1minutes",strtotime($now)));
echo '<br>';

//时间比较,转成时间戳
//假如有效时间是1小时
$nowtime = strtotime("now"); //或者 $nowtime = data('Y-m-d H:i:s',time());
$endtime = strtotime(date("Y-m-d H:i:s",strtotime("+1hours",strtotime($now))));
print_r($nowtime);
echo '<br>';
print_r($endtime);
echo '<br>';
echo '从而可以比较2两时间来判断是否执行某个时间';

 ?>显示结果:

当前时间加一个月,一个礼拜,一天,一小时,15分钟这里测试
当前时间是2014-06-04 18:58:33
当前时间加长期这里就加10年吧是:2024-06-04 18:58:33
当前时间加一年是:2015-06-04 18:58:33
当前时间加一月是:2014-07-04 18:58:33
当前时间加一周是:2014-06-11 18:58:33
当前时间加一周是:2014-06-11 18:58:33
当前时间加1小时是:2014-06-04 19:58:33
当前时间加15分钟是:2014-06-04 19:13:33
当前时间加1分钟是:2014-06-04 18:59:33
1401879513
1401883113
从而可以比较2个时间戳来判断是否执行某个时间


官方讲解strtotime()函数:http://www.w3school.com.cn/php/func_date_strtotime.asp

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭