HTML 转义字符\右杠

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/u014132947/article/details/80692206

var html_popMenu='<ul class="overf">' +
                    '<li class="li1"><a href="{:U(\'Product/page_material_index\')}"><i></i><p>找材料</p></a></li>' +
                    '<li class="li2"><a href="{:U(\'Index/page_finance\')}"><i></i><p>金融服务</p></a></li>' +
                    '<li class="li3"><a><i></i><p>发布询价单</p></a></li>' +
                    '<li class="li4"><a href="{:U(\'News/list\')}"><i></i><p>资讯</p></a></li>' +
                    '<li class="li5"><a href="{:U(\'Index/page_login\')}"><i></i><p>我的</p></a></li>' +
                '</ul>';


上面动态元素页面视图中:

[<a href="{:U(\'Product/page_material_index\')}"><i></i><p>找材料</p></a>]

[<a href="{:U(\'Index/page_finance\')}"><i></i><p>金融服务</p></a>]

[<a href="{:U(\'News/list\')}"><i></i><p>资讯</p></a>]

[<a href="{:U(\'Index/page_login\')}"><i></i><p>我的</p></a>]

这几处便是转义的做法。


" " 和 ' ';

要是出现整句语法错误,在前面加个修饰 \转义就可以了。

阅读更多
想对作者说点什么?

博主推荐

换一批

没有更多推荐了,返回首页