npm ERR: Object.entries is not a function

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/u014182411/article/details/80354785

一、问题描述

added 1112 packages from 651 contributors in 167.412s
npm ERR! Object.entries is not a function
npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR!     C:\Users\cdyangliting\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2018-05-17T09_27_14_730Z-debug.log


二、问题解决

npm i -g npm@next

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭