Add Binary

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/u014285517/article/details/50412076

题目:

 

Given two binary strings, return their sum (also a binary string).

For example,
a = "11"
b = "1"
Return "100".

思路:

两个二进制位和进位相加的的结果有4种(0,1,2,3),所以只要两个字符串都逐位从最后一位往前遍历,并用一个变量保存进位,然后对三者相加结果进行相应处理即可,最后对相加得到的字符串逆序输出即可,具体细节见代码吧。

public String addBinary(String a, String b) {
        if (a == null || b == null || a.length() == 0 || b.length() == 0) {
            return null;
        }
        int i = a.length() - 1,j = b.length() - 1;
        int temp,k = 0;
        StringBuilder stringBuilder = new StringBuilder();
        //下面和归并排序的Merge部分有点像
        while (i >= 0 && j >= 0) {
            temp = a.charAt(i--) - '0' + b.charAt(j--) - '0' + k;
            if (temp == 0 || temp == 1) {
                stringBuilder.append(temp);
                k = 0;
            } else {
                if (temp == 2) {
                    stringBuilder.append(0);
                    k = 1;
                } else {
                    stringBuilder.append(1);
                    k = 1;
                }
            }
        }
        while (i >= 0) {
            temp = a.charAt(i--) - '0' + k;
            if (temp  == 0 || temp == 1) {
                stringBuilder.append(temp);
                k = 0;
            } else {
                stringBuilder.append(0);
                k = 1;
            }
        }
        while (j >= 0) {
            temp = b.charAt(j--) - '0' + k;
            if (temp  == 0 || temp == 1) {
                stringBuilder.append(temp);
                k = 0;
            } else {
                stringBuilder.append(0);
                k = 1;
            }
        }
        //如果最后还有进位
        if (k == 1) {
            stringBuilder.append(1);
        }
        return stringBuilder.reverse().toString();//逆序输出
    }

再补充个Python写的简洁些的版本吧

class Solution(object):
  def addBinary(self, a, b):
    """
    :type a: str
    :type b: str
    :rtype: str
    """
    i = len(a) - 1
    j = len(b) - 1
    carry = 0
    c = ''
    while i >= 0 or j >= 0 or carry > 0:
      temp = 0
      if i >= 0:
        temp += int(a[i])
        i -= 1
      if j >= 0:
        temp += int(b[j])
        j -= 1
      temp += carry
      if temp == 0:
        c = '0' + c
        carry = 0
      elif temp == 1:
        c = '1' + c
        carry = 0
      elif temp == 2:
        c = '0' + c
        carry = 1
      else:
        c = '1' + c
        carry = 1
    return c

 

没有更多推荐了,返回首页