25. Reverse Nodes in k-Group

这里写图片描述
这道题挺经典的,考察了链表的指针灵活运用。

#include<iostream>
using namespace std;
struct ListNode {
  int val;
  ListNode *next;
  ListNode(int x) : val(x), next(NULL) {}
};

class Solution {
public:
  ListNode* reverseKGroup(ListNode* head, int k) {
    ListNode *p,*L,*tmp,*q;
    int length,i;
    length=0;
    p=head;
    while(p)
    {
      length++;
      p=p->next;
    }
    L=(ListNode*)malloc(sizeof(struct ListNode));
    L->next=NULL;//L是逆转链表
    tmp=L;//tmp是临时链表用来存放逆转的k个元素
    while(length-k>=0)//head剩余长度大于k时继续循环
    {
      for(i=0;i<k;i++)
      {
        q=head;
        head=head->next;
        q->next=tmp->next;
        tmp->next=q; //采用头插法逆转元素
      }
      while(tmp->next)//将tmp清空到最后一个节点好连接下面的k个元素
        tmp=tmp->next;
      length=length-k;
    }
    if(head)//原来的链表还有元素时直接接在链表尾部
      tmp->next=head;
    return L->next;
  }
};
int main()
{
  ListNode* L,*result,*p,*q;
  int N,i,temp,k;
  Solution solve;
  cin>>N;
  cin>>k;
  L=(ListNode*)malloc(sizeof(struct ListNode));
  L->next=NULL;
  p=L;
  for(i=0;i<N;i++)
  {
    cin>>temp;
    q=(ListNode*)malloc(sizeof(struct ListNode));
    q->val=temp;
    q->next=NULL;
    p->next=q;
    p=q;
  }
  result=solve.reverseKGroup(L->next,k);
  while(result)
  {
    cout<<result->val<<' ';
    result=result->next;
  }
  return 0;
}

第二种方法是用栈的方法模拟,先进后出符合倒序,然后插入新的链表

#include<iostream>
#include<stack>
using namespace std;
struct ListNode {
  int val;
  ListNode *next;
  ListNode(int x) : val(x), next(NULL) {}
};

class Solution {
public:
  ListNode* reverseKGroup(ListNode* head, int k) {
    stack<ListNode*> s;
    ListNode *L,*start,*end,*q,*tmp;
    int count;
    L=(ListNode*)malloc(sizeof(ListNode));
    L->next=NULL;
    tmp=L;
    start=head;
    end=start;
    while(1)
    {
      count=k;
      while(count&&end)//start和end之间隔了k个元素
      {
        count--;
        s.push(end);
        end=end->next;
      }
      if(!count)
      {
        while(!s.empty())//采用尾插法插入
        {
          q=s.top();
          s.pop();
          tmp->next=q;
          tmp=q;
        }
        start=end;
        end=start;
      }
      else
        break;
    }
    tmp->next=start;
    return L->next;
  }
};
int main()
{
  ListNode* L,*result,*p,*q;
  int N,i,temp,k;
  Solution solve;
  cin>>N;
  cin>>k;
  L=(ListNode*)malloc(sizeof(struct ListNode));
  L->next=NULL;
  p=L;
  for(i=0;i<N;i++)
  {
    cin>>temp;
    q=(ListNode*)malloc(sizeof(struct ListNode));
    q->val=temp;
    q->next=NULL;
    p->next=q;
    p=q;
  }
  result=solve.reverseKGroup(L->next,k);
  while(result)
  {
    cout<<result->val<<' ';
    result=result->next;
  }
  return 0;
}
阅读更多
版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/u014376961/article/details/52368000
个人分类: leetcode
上一篇26. Remove Duplicates from Sorted Array
下一篇24. Swap Nodes in Pairs
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

关闭
关闭