js内\n替换为<br/>

<script type=“text/javascript">

$(document).ready(function(){

var content=$("#adesc").html(); 

content=content.replaceAll('\n','<br/>'); 

 

$("#adesc").html(content);

});

 

String.prototype.replaceAll  = function(s1,s2){   

return this.replace(new RegExp(s1,"gm"),s2);   

 

}

</script>

阅读更多
版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/u014411966/article/details/52367312
个人分类: 前端
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

关闭
关闭
关闭