git报错 SSL connect error

报错信息:

fatal: unable to access 'https://github.com/***/***': SSL connect error

解决办法:

>git config --global http.sslversion tlsv1

或者

>git config --global http.sslVerify false               //设置跳过SSL证书验证

如果还不行,可能是ssh版本过低需要升级ssh。执行命令:

>yum update nss                    //redhat  centos

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭