mqtt压力测试工具emqtt

参考:https://blog.csdn.net/frankcheng5143/article/details/52045501

1.emqtt下载地址:http://emqtt.com/downloads,找到自己要下载的版本信息,注意开发版、稳定版;

2.下载后放到硬盘根目录,进入下载路径目录,cmd进入dos窗口,如下图:

3.输入.\bin\emqttd consloe,之后弹出启动状态页面,代表启动成功;

4.登录:地址 :http://localhost:18083/ 

              用户名为:admin   密码为:public

登录上去就可以看服务器的运行状态了。

测试
依赖

<dependency>
    <groupId>org.eclipse.paho</groupId>
    <artifactId>org.eclipse.paho.client.mqttv3</artifactId>
    <version>1.0.2</version>
  </dependency>

Server

package com.mymqtt.myemqtt;

import java.util.Scanner;

import org.eclipse.paho.client.mqttv3.MqttClient;
import org.eclipse.paho.client.mqttv3.MqttConnectOptions;
import org.eclipse.paho.client.mqttv3.MqttMessage;

public class Server {

  public static void main(String[] args) throws Exception {
    String host = "tcp://127.0.0.1:1883";
    String topic = "hello";
    String clientId = "server";// clientId不能重复
    MqttConnectOptions options = new MqttConnectOptions();
    options.setCleanSession(true);

    MqttClient client = new MqttClient(host, clientId);
    client.connect(options);

    MqttMessage message = new MqttMessage();

    @SuppressWarnings("resource")
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    System.out.println("请输入要发送的内容:");
    while (true) {
      String line = scanner.nextLine();
      message.setPayload(line.getBytes());
      client.publish(topic, message);
    }

  }
}

Client

package com.mymqtt.myemqtt;

import org.eclipse.paho.client.mqttv3.MqttClient;
import org.eclipse.paho.client.mqttv3.MqttConnectOptions;

public class Client {

  public static void main(String[] args) throws Exception {

    String host = "tcp://127.0.0.1:1883";
    String topic = "hello";
    String clientId = "12345";// clientId不能重复
    // 1.设置mqtt连接属性
    MqttConnectOptions options = new MqttConnectOptions();
    options.setCleanSession(true);
    // 2.实例化mqtt客户端
    MqttClient client = new MqttClient(host, clientId);
    // 3.连接
    client.connect(options);

    client.setCallback(new PushCallback());
    while (true) {
      client.subscribe(topic, 2);
    }
    // client.disconnect();
  }
}

PushCallback

package com.mymqtt.myemqtt;

import java.util.Date;

import org.eclipse.paho.client.mqttv3.IMqttDeliveryToken;
import org.eclipse.paho.client.mqttv3.MqttCallback;
import org.eclipse.paho.client.mqttv3.MqttMessage;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;

public class PushCallback implements MqttCallback {
  private final Logger logger = LoggerFactory.getLogger(this.getClass());

  public void connectionLost(Throwable cause) {
    // 连接丢失后,一般在这里面进行重连
    System.out.println("连接断开,可以做重连");
    logger.info("掉线时间:{}", new Date());
  }

  public void deliveryComplete(IMqttDeliveryToken token) {
    System.out.println("deliveryComplete---------" + token.isComplete());
  }

  public void messageArrived(String topic, MqttMessage message) throws Exception {
    // subscribe后得到的消息会执行到这里面
    // System.out.println(message);
    System.out.println("接收消息主题 : " + topic);
    System.out.println("接收消息Qos : " + message.getQos());
    System.out.println("接收消息内容 : " + new String(message.getPayload()));
  }

}

结果:

控制台显示

两个连接

è¿éåå¾çæè¿°

参考资料:http://emqtt.com/

 

展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页