MDI子窗体标题栏显示在父窗体菜单栏上面

搞了好长时间没解决,最后是因为一句话:this.MainMenuStrip = menuStrip1;

还有,如果不想显示子窗体的关闭和最大化、最小化按钮时,可以在menuStrip1的ItemAdded事件中这样写:

if (string.IsNullOrEmpty(e.Item.Text))
            {
                e.Item.Visible = false;
            }

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试