redis hset hmset过期时间

hmset m k v 

127.0.0.1:6379> hset m k v
(integer) 1
127.0.0.1:6379> hget m k
"v"
127.0.0.1:6379> expire m 30
(integer) 1
127.0.0.1:6379> ttl m
(integer) 24
127.0.0.1:6379> ttl m
(integer) 22
127.0.0.1:6379> ttl m
(integer) 21
127.0.0.1:6379> ttl m
(integer) 20
127.0.0.1:6379> ttl m
(integer) 19
127.0.0.1:6379> ttl m
(integer) 18
127.0.0.1:6379> ttl m
(integer) 17
127.0.0.1:6379> ttl m
(integer) -2

 

转载于:https://www.cnblogs.com/lavin/p/10144311.html

 • 0
  点赞
 • 0
  收藏
  觉得还不错? 一键收藏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值