textarea高度跟随文字高度而变化

html部分:

<textarea id="textarea">哈喽哈喽哈喽哈喽哈喽哈喽哈喽哈喽哈喽哈喽哈喽哈喽</textarea>

 

js部分:

<!--textarea高度跟随文字高度而变化-->
 <script>
  function makeExpandingArea(el) {
   var setStyle = function(el) {
       el.style.height = 'auto';
       el.style.height = el.scrollHeight + 'px';
       // console.log(el.scrollHeight);
   }
   var delayedResize = function(el) {
       window.setTimeout(function() {
           setStyle(el)
       },
       0);
   }
   if (el.addEventListener) {
       el.addEventListener('input',function() {
           setStyle(el)
       },false);
       setStyle(el)
   } else if (el.attachEvent) {
       el.attachEvent('onpropertychange',function() {
           setStyle(el)
       });
       setStyle(el)
   }
   if (window.VBArray && window.addEventListener) { //IE9
       el.attachEvent("onkeydown",function() {
           var key = window.event.keyCode;
           if (key == 8 || key == 46) delayedResize(el);

       });
       el.attachEvent("oncut",function() {
           delayedResize(el);
       }); //处理粘贴
   }
}
makeExpandingArea(textarea);
</script>

转载于:https://www.cnblogs.com/biubiuxixiya/p/8966414.html

 • 0
  点赞
 • 0
  收藏
  觉得还不错? 一键收藏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值