matlab 复数函数拟合,lsqcurvefit拟合结果为复数

在利用lsqcurvefit拟合的时候,结果为复数,该如何处理啊,请各位帮忙指点,谢谢。

函数如下:

F=(1/a(3))*log((xdata-a(1))/a(2));

xdata=[0.1115        0.1296        0.1373        0.0479        0.0805        0.2471        0.1343        0.1374        0.081        0.2002        0.2097        0.1599        0.1672        0.1462        0.0953        0.2724        0.1592        0.1101        0.3872        0.3636        0.2448        0.2723        0.2834        0.1731        0.1267        0.269        0.2062        0.189        0.1597        0.2125        0.2263        0.1906        0.1508        0.1001        0.1299        0.0832        0.1429        0.125        0.1453        0.1795        0.1117        0.224        0.1565        0.1405        0.1186        0.1022        0.0471        0.0566        0.0902        0.0928        0.0633        0.1396        0.1377        0.0972

ydata=[2.3636        1.9532        1.4644        2.2588        1.2472        1.3984        1.3424        1.5188        2.04        0.9012        1.9876        1.8112        1.4568        1.6352        2.2992        2.2424        1.0076        1.5868        1.3424        1.444        1.2724        1.23        1.1708        1.406        1.7036        1.7836        1.9828        1.4312        1.6816        1.9804        1.9956        1.7588        1.7568        1.4052        1.4244        1.7836        1.4448        1.7336        1.48        1.1524        1.6908        2.2236        1.7244        1.9692        2.248        1.6464        1.8808        1.1412        1.9496        0.87025        2.1448        1.3304        1.7464        1.7112

拟合出来的结果均为复数,该如何修正啊

 • 0
  点赞
 • 0
  收藏
  觉得还不错? 一键收藏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值