PB-后台Retrieve报表

原理:在线程中调用pb数据窗口进行retrieve

pb代码:

// 动态库函数定义
function ulong pb_retrieve(datawindow dw,...) system library "easypj.dll" alias for "pb_retrieve"
function ulong pb_cancel(datawindow dw) system library "easypj.dll" alias for "pb_cancel"
// 查询按钮代码
st_s.text ='0'
timer(1)

pb_retrieve(dw_1)
// timer代码
long ll_zhs,ll_rt
ll_zhs = long(st_all.text)
if(ll_zhs = 0) then
	timer(0)
else
	st_s.text =string( long(st_s.text ) + 1)
	ll_rt = dw_1.rowcount()
	st_psd.text = string(ll_rt / long(st_s.text) )
	st_sd.text = string( ll_rt - long(st_done.text) )
	st_done.text = string(ll_rt)
	st_sy.text = string(ll_zhs - ll_rt)
	if ll_zhs = ll_rt then timer(0)
	hpb_1.Position = ll_rt* 100 / ll_zhs
end if

效果:

 

datawindow后台检索

 

 

 • 0
  点赞
 • 0
  收藏
 • 打赏
  打赏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包

打赏作者

还未放弃

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值