java 普通for循环与增强for循环的性能对比

JAVA 专栏收录该内容
27 篇文章 0 订阅

有些人循环用的是普通for循环,

有些人用的是增强for循环,

它们之间有什么区别?应该在什么时候使用这两种循环了?

==========语法格式==========

普通for循环语法:

for (int i = 0; i < integers.length; i++) { 
  System.out.println(intergers[i]); 
} 

增强for循环语法:

for(Integer in : integers){ 
  System.out.println(in); 
} 

今天我们来比较一下两种for循环对ArrayList和LinkList集合的循环性能比较。首先简单的了解一下ArrayList和LinkList的区别:

ArrayList是采用数组的形式保存对象的,这种方式将对象放在连续的内存块中,所以插入和删除时比较麻烦,查询比较方便。

LinkList是将对象放在独立的空间中,而且每个空间中还保存下一个空间的索引,也就是数据结构中的链表结构,插入和删除比较方便,但是查找很麻烦,要从第一个开始遍历。

将ArrayList和LinkList分别插入10万条记录

测试代码:

package utils;

import java.util.ArrayList;
import java.util.LinkedList;
import java.util.List;

public class ForEach {
  public static void main(String[] args) {
    List<Integer> arrayList = new ArrayList<Integer>();
    List<Integer> linkList = new LinkedList<Integer>();
    // 每个集合插入10万条数据
    for (int i = 0; i < 100000; i++) {
      arrayList.add(i);
      linkList.add(i);
    }

    int arry = 0;

    System.out.println("============遍历arrayList============");

    // 用for循环arrayList
    long forStartTime = System.currentTimeMillis();
    for (int i = 0; i < arrayList.size(); i++) {
      arry = arrayList.get(i);
    }
    long forEndTime = System.currentTimeMillis();
    System.out.println("for遍历需要:" + (forEndTime - forStartTime) + "毫秒");


    // 用增强for循环arrayList
    long forUpStartTime = System.currentTimeMillis();
    for (Integer in : arrayList) {
      arry = in;
    }
    long forUpEndTime = System.currentTimeMillis();
    System.out.println("增强for遍历需要:" + (forUpEndTime - forUpStartTime) + "毫秒");


    System.out.println("============linkList============");

    // 用for循环linkList
    long linkForStartTime = System.currentTimeMillis();
    int link = 0;
    for (int i = 0; i < linkList.size(); i++) {
      link = linkList.get(i);
    }
    long linkForEndTime = System.currentTimeMillis();
    System.out.println("for遍历:" + (linkForEndTime - linkForStartTime) + "毫秒");

    // 用增强for循环linkList
    long linkForeachStartTime = System.currentTimeMillis();
    for (Integer in : linkList) {
      link = in;
    }
    long linkForeachEndTime = System.currentTimeMillis();
    System.out.println("用增强for遍历需要:" + (linkForeachEndTime - linkForeachStartTime) + "毫秒");

  }
}

运行结果:

可以看出,循环ArrayList时,普通for循环比foreach循环花费的时间要少一点;循环LinkList时,普通for循环比foreach循环花费的时间要多很多。当我将循环次数提升到一百万次的时候,循环ArrayList,普通for循环还是比foreach要快一点;但是普通for循环在循环LinkList时,程序直接卡死。

结论:需要循环数组结构的数据时,建议使用普通for循环,因为for循环采用下标访问,对于数组结构的数据来说,采用下标访问比较好。

需要循环链表结构的数据时,一定不要使用普通for循环,这种做法很糟糕,数据量大的时候有可能会导致系统崩溃。

 • 11
  点赞
 • 6
  评论
 • 24
  收藏
 • 一键三连
  一键三连
 • 扫一扫,分享海报

©️2021 CSDN 皮肤主题: 精致技术 设计师:CSDN官方博客 返回首页
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值