c 语言让两个数组合并,C 语言,将两个数组合并到另外一个数组中,并且合并之后的数组是有序的。...

int a[10] = {0};

int b[10] = {0};

int c[20] = {0};

printf("a数组为:");

for (int i = 0; i < 10; i++) {

a[i] = arc4random()%(40 - 20 + 1) + 1;//为数组生成随机元素

printf("%d ", a[i]);

}

printf("\nb数组为:");

for (int j = 0; j < 10; j++) {

b[j] = arc4random()%(40 - 20 + 1) + 1;//为数组生成随机元素

printf("%d ", b[j]);

}

int i= 0 , j = 0 ,k = 0;

while (i < 10) {

c[k++] = a[i++];//将a数组导入到c数组中

}

while (j < 10) {

c[k++] = b[j++];//将b数组导入到c数组中

}

printf("\nc数组为:");

for (int i = 0; i < 20; i++) {

printf("%d ", c[i]);//输出c数组的元素

}

//使用冒泡排序,将c数组从小到大排序

for (int i = 0; i < 20 -1; i++) {

for (int j = 0; j < 20 - 1 - i; j++) {

if (c[j] > c[j + 1]) {

int temp = c[j];

c[j] = c[j + 1];

c[j + 1] = temp;

}

}

}

printf("\n合并排完序后的c数组为:");

//打印输出c数组

for (int i = 0; i < 20; i++) {

printf("%d ", c[i]);

}

随机输出结果为:

a数组为:10 10 8 19 18 21 11 19 2 16

b数组为:20 17 5 12 19 4 7 17 19 4

c数组为:10 10 8 19 18 21 11 19 2 16 20 17 5 12 19 4 7 17 19 4

合并排完序后的c数组为:2 4 4 5 7 8 10 10 11 12 16 17 17 18 19 19 19 19 20 21

相关推荐
©️2022 CSDN 皮肤主题:游动-白 设计师:我叫白小胖 返回首页
评论
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值