C语言多个字节合并,C语言或者C++怎么把两个指针的二进制合并到一个新指针

HRSRC hrSrc1 = FindResource(NULL, MAKEINTRESOURCE(IDR_DATA1), _T("data"));//寻找资源1

HGLOBAL hGlobalResource1 = LoadResource(NULL, hrSrc1);

HRSRC hrSrc2 = FindResource(NULL, MAKEINTRESOURCE(IDR_DATA2), _T("data"));//寻找资源2

HGLOBAL hGlobalResource2 = LoadResource(NULL, hrSrc2);

HRSRC hrSrc3 = FindResource(NULL, MAKEINTRESOURCE(IDR_DATA3), _T("data"));//寻找资源3

HGLOBAL hGlobalResource3 = LoadResource(NULL, hrSrc3);

const void* pResourceData1 = ::LockResource(hGlobalResource1);//获取资源1数据的指针

const void* pResourceData2 = ::LockResource(hGlobalResource2);//获取资源2数据的指针

const void* pResourceData3 = ::LockResource(hGlobalResource3);//获取资源3数据的指针

if (!pResourceData1)

{

return false;

}

DWORD resLength1 = SizeofResource(NULL, hrSrc1); //获取资源1数据的指针长度

DWORD resLength2 = SizeofResource(NULL, hrSrc2); //获取资源2数据的指针长度

DWORD resLength3 = SizeofResource(NULL, hrSrc3); //获取资源3数据的指针长度

void* address = malloc(resLength1+ resLength2+ resLength3);//申请一块内存地址 长度为三个指针的数据长度相加

memcpy(address, pResourceData1, resLength1);  //把指针1内容复制到申请的内存地址

memcpy((void*)((char*)address + resLength1), pResourceData2, resLength2);//把指针2内容复制到申请的内存地址

memcpy((void*)((char*)address + resLength1+ resLength2), pResourceData3, resLength3);//把指针3内容复制到申请的内存地址

bool ret = ExportToFile("wzsoft.config", address, resLength1 + resLength2+ resLength3);//把合并后的指针数据利用ExportToFile函数写出到本地

FreeResource(hGlobalResource1);//释放资源指针1

FreeResource(hGlobalResource2);//释放资源指针2

FreeResource(hGlobalResource3);//释放资源指针3

return 0;

参与评论 您还未登录,请先 登录 后发表或查看评论

“相关推荐”对你有帮助么?

  • 非常没帮助
  • 没帮助
  • 一般
  • 有帮助
  • 非常有帮助
提交
©️2022 CSDN 皮肤主题:1024 设计师:我叫白小胖 返回首页
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值