abb变频器dp适配器说明书_ABB变频器ACS510_CN使用说明书.pdf

ABB变频器ACS510_CN使用说明书

ACS510 - 01, 1.1 kW - 110 kW

ABB 标准传动 技术样本

DriveIT 低压交流传动

两种方式选择您的传动

方案 1 :直接联系当地 ABB 传动销售办事处。并 或 方案 :参考下面的6个步骤构建您自己的订货代

让他们知道您的要求。更多信息请参见第3页。 码。每个步骤都有详细信息的页码索引。

类型代码: ACS510 - 01 - 03A3 - 4 + B055

1 产品系列

容量及类型

3 电压

结构

4 外形尺寸

5 控制盘

6 可选件

技术数据

电磁兼容

技术规范

7 控制连接

服务

8

9 联系方式和网址

3ABD0001760 Rev B CN 18/4/007

目录

ABB 标准传动, ACS510

ABB 标准传动4 1

容量,类型,电压及结构5

3

尺 寸 5

4

可 选 件6

助手型控制盘 6 5

基本控制盘 6

控制盘开孔尺寸 6

控制盘安装组件 7

控制盘安装组件开孔尺寸 7

如何选择可选件 7

du/dt滤波器 8 6

即插型可选件 9

制动单元和斩波器 10

技术数据 11

电磁兼容 11

冷却 11

熔断器连接 11

技术规范 1 7

控制连接 13

服 务 14

已标记关键词 清除标记
表情包
插入表情
评论将由博主筛选后显示,对所有人可见 | 还能输入1000个字符
相关推荐
ABB变频器ACS510说明书安全指南 使用警告和注意标记 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 目录 安装 安装流程图 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 准备安装 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 安装变频器 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 启动 控制盘 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 助手型控制盘 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 基本型控制盘 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 应用宏 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 ACS510 完整参数表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 完整参数描述 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 内置现场总线 概述 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 设计 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 机械和电气安装 – EFB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 通讯建立– EFB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 激活传动控制功能 – EFB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 来自传动的反馈信号 – EFB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 故障诊断– EFB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Modbus 协议技术数据 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 A
©️2020 CSDN 皮肤主题: 数字20 设计师:CSDN官方博客 返回首页