html下拉框选择后自动刷新,html select 下拉框刷新页面后保留上一次选择的值

常用场景

组合条件查询点击查询/刷新页面,包括input输入框\复选框等在内的组件都可以通过前端设置value="{{id}}",后台发送的数据包括对应的字段,从而实现刷新后保留上一次的值,提高用户体验,但是发现select不能这么做,它的value值是约定好并传给后台的,后台可以传回来,但无法直接显示。

网上搜的资料五花八门,自己用jquery实现了,效果:

html代码段

全国

北京

上海

广州

深圳

杭州

苏州

南京

成都

重庆

武汉

js

后台是django,函数如下

def search_handle(request):

post = request.POST

input_content=post.get('input_content').strip()

input_cityid=post.get('input_cityid',0)

# print(input_cityid)

# print(input_content)

city='全国'

if input_cityid =='0':

city='全国'

params = ('%' + input_content + '%')

cursor = connection.cursor()

cursor.execute(

"SELECT * FROM `event` where eventTilte like %s" ,params )

else:

if input_cityid == '1':

city='北京'

elif input_cityid == '2':

city='上海'

elif input_cityid == '3':

city='广州'

elif input_cityid == '4':

city='深圳'

elif input_cityid == '5':

city='杭州'

elif input_cityid == '6':

city='苏州'

elif input_cityid == '7':

city='南京'

elif input_cityid == '8':

city='成都'

elif input_cityid == '9':

city='重庆'

elif input_cityid == '10':

city='武汉'

params = ('%' + input_content + '%','%' + city + '%')

cursor = connection.cursor()

cursor.execute(

"SELECT * FROM `event` where eventTilte like %s and eventAddress like %s" ,params )

event_list = cursor.fetchall()

cursor.close()

content = {'event_list':event_list,'input_content':input_content,'input_cityid':input_cityid}

return render(request,'c_activity/search.html',content)

另外还可以通过ajax来实现,后面再总结吧。。

 • 0
  点赞
 • 0
  收藏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
©️2022 CSDN 皮肤主题:游动-白 设计师:我叫白小胖 返回首页
评论
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值