js时间字符串转Date对象

var s ='2018-10-09 10:23:12'; s = s.replace(/-/g,"/"); var date = new Date(s );

2018-10-09 13:11:22

阅读数 2887

评论数 0

支付宝app支付java后台流程

ava版支付宝app支付流程及原理分析   本实例是基于springmvc框架编写      一、流程步骤          1.执行流程            当手机端app(就是你公司开发的app)在支付页面时,调起服务端(后台第1个创建订单接口)接口,后台把需要调起支付宝支付的参...

2018-01-17 10:36:15

阅读数 1519

评论数 2

提示
确定要删除当前文章?
取消 删除
关闭
关闭