github 项目克隆

配置git 和 项目克隆用到的git命令

1、设置邮箱和用户名

git config --global user.name 'hiMan'
git config --global user.email 'hiMan@himan.com'

2、检查配置信息

git config --list

3、生成公钥

ssh-keygen -t rsa -C "hiMan@himan.com"

4、将公钥复制到粘贴板

pbcopy < ~/.ssh/id_test_rsa.pub

5、新建一个ssh key,验证是否成功

ssh -T git@github.com

5、克隆目标项目

git clone ...

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭