java获取空格长度_js 截取 前前后后 空格 获取字符串长度

var NYString = {

?? ?// 去除字符串前后空格

?? ?Trim : function(sSubStr){

?? ??? ?var lsStr = '';

?? ??? ?var StrTrim = document.getElementById(sSubStr);

?? ??? ??? ?if(StrTrim!= null){

?????????? // lsStr = StrTrim.value.replace(/(^\s*)|(\s*$)/g, "");

?? ??? ???? lsStr = StrTrim.value.trim();

?? ??? ??? ?}

?? ??? ?return lsStr;

?? ?},

?? ?// 去除字符串前面空格

?? ?TrimLeft : function(sSubStr){

?? ??? ?var lsStr = '';

?? ??? ?var StrLTrim = document.getElementById(sSubStr);

?? ??? ??? ?if(StrLTrim!= null){

?? ??? ??? ?lsStr = StrLTrim.value.replace(/(^\s*)/g, "");

?? ??? ??? ?}

?? ??? ?return lsStr;

?? ?},

?? ?// 去除字符串后面空格

?? ?TrimRight : function(sSubStr){

?? ??? ?var lsStr = '';

?? ??? ?var StrRTrim = document.getElementById(sSubStr);

?? ??? ??? ?if(StrRTrim!= null){

?? ??? ??? ?lsStr = StrRTrim.value.replace(/(\s*$)/g, "");

?? ??? ??? ?}

?? ??? ?return lsStr;

?? ?},

?? ?// 获取字符串长度

?? ?StrLength : function(asSubStr){

?? ??? ?var lnLen = 0;

?? ??? ?// 获取字符串长度(区分中英文:中文2个字符,英文1个字符)

?? ??? ?var Str = document.getElementById(asSubStr);

?? ??? ?if(Str!=null){

?? ??? ??? var a2=0,a3=0,i;

?? ??? ??? for(i=0;i

?? ??? ??? ???? a2 += 1;

?? ??? ??? if (!((Str.value.charCodeAt(i)>=0)&&(Str.value.charCodeAt(i)<=255))){

?? ??? ??? ????? a2 += 1;

?? ??? ??? ?? }

?? ???????? }

?? ??? ?lnLen = a2-a3;

?? ??? ?}

?? ??? ?return lnLen;

?? ?}

};

我们要用其中的一个函数直接NYString点某个函数就可以用了

参与评论 您还未登录,请先 登录 后发表或查看评论

“相关推荐”对你有帮助么?

  • 非常没帮助
  • 没帮助
  • 一般
  • 有帮助
  • 非常有帮助
提交
©️2022 CSDN 皮肤主题:1024 设计师:我叫白小胖 返回首页

打赏作者

weixin_39658318

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值