FATE HDU 2159 DP 完全背包

版权声明: https://blog.csdn.net/weixin_39792252/article/details/79981027

FATE

 

Time Limit: 2000/1000 MS (Java/Others)    Memory Limit: 32768/32768 K (Java/Others)
Total Submission(s): 17275    Accepted Submission(s): 8115

 

 

Problem Description

最近xhd正在玩一款叫做FATE的游戏,为了得到极品装备,xhd在不停的杀怪做任务。久而久之xhd开始对杀怪产生的厌恶感,但又不得不通过杀怪来升完这最后一级。现在的问题是,xhd升掉最后一级还需n的经验值,xhd还留有m的忍耐度,每杀一个怪xhd会得到相应的经验,并减掉相应的忍耐度。当忍耐度降到0或者0以下时,xhd就不会玩这游戏。xhd还说了他最多只杀s只怪。请问他能升掉这最后一级吗?

 

 

Input

输入数据有多组,对于每组数据第一行输入n,m,k,s(0 < n,m,k,s < 100)四个正整数。分别表示还需的经验值,保留的忍耐度,怪的种数和最多的杀怪数。接下来输入k行数据。每行数据输入两个正整数a,b(0 < a,b < 20);分别表示杀掉一只这种怪xhd会得到的经验值和会减掉的忍耐度。(每种怪都有无数个)

 

 

Output

输出升完这级还能保留的最大忍耐度,如果无法升完这级输出-1。

 

 

Sample Input


 

10 10 1 101 110 10 1 91 19 10 2 101 12 2

 

 

Sample Output


 

0-11

 

 

Author

Xhd

 

 

Source

2008信息工程学院集训队——选拔赛

思路:这是完全背包;

子问题状态dp[ i ][ k ] : 表示在 i 忍耐度下杀 k 只怪所得到的最多经验;

状态转移方程: dp[ i ][ k ]=max(dp[ i ][ k ], dp[ i - a[ j ].w ][ k-1 ]+a[ j ].v)。

 代码(继续理解):

#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<cmath>
#include<cstdlib>
#include<cstring>
#include<algorithm>
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define MAXN 1100
int dp[MAXN][MAXN];//子问题:dp[i][j]表示在 i 忍耐度下杀 j 只怪所得到的最多经验
int v[MAXN],w[MAXN];//分别表示杀掉一只这种怪xhd会得到的经验值和会减掉的忍耐度

int main()
{
  int n,m,K,s;
  while(cin>>n>>m>>K>>s)//还需的经验值 保留的忍耐度 怪的种数 最多的杀怪数
  {
    memset(dp,0,sizeof(dp));//初始化清空
    int i,j,k;
    bool flag = false;
    for(i = 0; i < K; i++)
      cin>>v[i]>>w[i];//可得到的经验值和会减掉的忍耐度
    for(i = 1; i <= m; i++)//忍耐度
    {
      for(j = 0; j < K; j++)   //怪的种数
        for(k = 1; k <= s; k++)    //可杀怪总数
          if(w[j] <= i)
            dp[i][k]=max(dp[i][k],dp[i - w[j]][k - 1]+v[j]);
      if(dp[i][s] >= n)
      {
        cout<< m-i <<endl;
        flag = true;
        break;
      }
    }
    if(!flag)cout<< "-1" <<endl;
  }
  return 0;
}

 

 

 

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试