python 字符串转函数名_Python 使用函数名(字符串)调用函数(4种方法)

先看一个例子:

>>> def foo():

print("foo")

>>> def bar():

print("bar")

>>> func_list = ["foo","bar"]

>>> for func in func_list:

func()

TypeError: 'str' object is not callable

我们希望遍历执行列表中的函数,但是从列表中获得的函数名是字符串,所以会提示类型错误,

字符串对象是不可以调用的。如果我们想要字符串变成可调用的对象呢?

或是想通过变量调用模块的属性和类的属性呢?以下有三种方法可以实现。

python 使用函数名的字符串调用函数(4种方法)

1、eval()

eval() 通常用来执行一个字符串表达式,并返回表达式的值,在这里它将字符串转换成对应的函数");

eval() 功能强大但是比较危险(eval is evil),不建议使用

def foo():

print("foo_eval()")

def bar():

print("bar_eval()")

func_list = ["foo","bar"]

for func in func_list:

eval(func)()

2、locals()和globals()

locals() 和 globals() 是python的两个内置函数,通过它们可以一字典的方式访问局部和全局变量。

def foo():

print("foo_locals()")

def bar():

print("bar_locals()")

func_list = ["foo","bar"]

for func in func_list:

locals()[func]()

def foo():

print("foo_globals()")

def bar():

print("bar_globals()")

func_list = ["foo","bar"]

for func in func_list:

globals()[func]()

3、getattr()

getattr() 是 python 的内建函数,getattr(object,name) 就相当于 object.name,但是这里 name 可以为变量。

返回 Foo 模块的 bar 方法

>>> import Foo

>>> getattr(Foo, 'bar')()

返回 Foo 类的属性

class Foo:

def do_foo(self):

print("foo_getattr()")

def do_bar(self):

print("bar_getattr()")

func_list = ["foo","bar"]

f = Foo()

for func in func_list:

getattr(f, 'do_' + func)()

4、标准库operator下的methodcaller函数

from operator import methodcaller

class Foo:

def do_foo(self):

print("foo_methodcaller()")

def do_bar(self):

print("bar_methodcaller()")

func_list = ["foo","bar"]

f = Foo()

for func in func_list:

methodcaller("do_"+func)(f)

 • 2
  点赞
 • 8
  收藏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
©️2022 CSDN 皮肤主题:深蓝海洋 设计师:CSDN官方博客 返回首页
评论
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值