java 获取当前时间并转化为yyyy-MM-dd HH:mm:ss格式

版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接:https://blog.csdn.net/weixin_39973810/article/details/82012329

方法一(线程不安全, 不建议使用)

private SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");//设置日期格式
 Date now = new Date();
 String time = sdf.format(now);

方法二(线程安全,建议使用)

import java.time.LocalDateTime;
import java.time.format.DateTimeFormatter;
 
public class testMain {
 
  public static void main(String[] args) {
    // yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS ---> 年-月-日 时-分-秒-毫秒  (想删掉哪个小部分就直接删掉哪个小部分)
 
    String timeStr1=LocalDateTime.now().format(DateTimeFormatter.ofPattern("yyyy-MM-dd HH:mm:ss"));
    String timeStr2=LocalDateTime.now().format(DateTimeFormatter.ofPattern("yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS"));
    System.out.println("当前时间为:"+timeStr1);
    System.out.println("当前时间为:"+timeStr2);
  }
}

运行结果:

当前时间为:2018-11-27 10:41:47
当前时间为:2018-11-27 10:41:47.392

展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页