Spring Boot技术栈博客企业前后端

 

视频

链接:https://pan.baidu.com/s/1uBpdyla7f-QTD5C2ecKtHQ 密码:8ui5

源码下载

链接:https://pan.baidu.com/s/1H06JM5ld-OhEx4svAcZ2SA 密码:4igi

SQL

链接:https://pan.baidu.com/s/1pWFynKcchHALzguPUv-7YA 密码:itqs
 

项目的权限框架是Spring Security ,不是很好用 ,可以换成shiro.

没有更多推荐了,返回首页