UI组件(一)之Menu第一节

1,Menu是android中的一个重要组件,从android3.0,API11之后,系统就不提供单独的菜单按钮。

2,Menu的分类:Options menu(选项菜单):是用户点击menu键时弹出的菜单,用于对当前的activity进行操作。

                          Context menu(上下文菜单):类似于电脑上面的鼠标右键,在手机方面则是长按,并且是用来对某一个                               view后者某一个内容来进行操作。

                          Popup menu(弹出菜单):当点击某一个view视图时弹出的菜单。

                          

阅读更多

没有更多推荐了,返回首页