Micro微分销_手机APP商城源码研发

版权声明: https://blog.csdn.net/weixin_41979981/article/details/79955836

本项目是关于 百雀羚 手机商城的 App 产品研发模块界面。 如果有需要的小伙伴可以 下载使用阅读 使用框架是 FaceStrap工作室 自主研发的FaceUI 前端框架 FaceCSS

l

q

d

t

以下是购物车模块代码的JS 实现方式GE1C
var q = “\u60a8\u786e\u5b9a\u8981\u628a\u6b64\u5e97\u6240\u6709\u7684\u5546\u54c1\u4ece\u8d2d\u7269\u8f66\u5220\u9664\u5417?”,
w = “\u786e\u8ba4\u5220\u9664?”,
e = “\u5220\u9664\u6210\u529f!”,
r = “\u53d6\u6d88\u64cd\u4f5c!”,
t = “\u60a8\u786e\u5b9a\u8981\u628a\u6b64\u5e97\u8be5\u5546\u54c1\u4ece\u8d2d\u7269\u8f66\u5220\u9664\u5417?”,
y = “\u8bf7\u9009\u4e2d\u5546\u54c1!”;
(function() {      function b() {          var a = 0;(“.shop-group-item”).each(function() {
var b = 0,
c = 0;
(this).find(“.goodsCheck”).each(function() {                  if($(this).is(“:checked”)) {                      var a = parseInt($(this).parents(“.shop-info”).find(“.num”).text());                      console.log(a);                      var d = parseFloat($(this).parents(“.shop-info”).find(“.price”).text());                      b += d * a;                      c += a;                      $(“#cartnumberall”).text(c);                      $(“#cartnumberalls”).text(c)                  }                  $(this).closest(“.shop-group-item”).find(“.ShopTotal”).text(b.toFixed(2))              });              var f = parseFloat((this).find(“.ShopTotal”).text());
a += f
});
(“#AllTotal”).text(a.toFixed(2))      }(“#s-h-admin”).click(function() {
(this).hide();(“#s-h-complete”).show();
(“.shop-group-item-delete”).show()      });(“#s-h-complete”).click(function() {
(this).hide();(“#s-h-admin”).show();
(“.shop-group-item-delete”).hide()      });(document).on(“click”, “#s-h-delete”, function() {
1 == (".shopCheck").prop("checked")?((this).parents(“.shop-group-item”).find(“.goods-check”).prop(“checked”, !0), (this).length==(“.shopCheck:checked”).length ? .confirm(q,w,function()$.toast(e),function()):(("#AllCheck").prop("checked", !1), .toast(r))):1==(".goodsCheck").prop("checked") ? .confirm(t,w,function()$.toast(e),function()):(("#AllCheck").prop("checked", !1), .toast(y))      });(“.minus”).click(function() {
var a = (this).parent().find(“.num”);          a.text(parseInt(a.text()) - 1);          1 >= a.text() && a.text(1);          b()      });(“.plus”).click(function() {
var a = (this).parent().find(“.num”);          a.text(parseInt(a.text()) + 1);          1 >= a.text() && a.text(1);          b()      });(“.goodsCheck”).click(function() {
var a = (this).closest(.shopgroupitem).find(.goodsCheck),d=(this).closest(“.shop-group-item”).find(“.goodsCheck:checked”),
c = (this).closest(.shopgroupitem).find(.shopCheck);a.length==d.length?(c.prop(checked,!0),(".shopCheck").length == (.shopCheck:checked).length?("#AllCheck").prop("checked", !0) : (“#AllCheck”).prop(“checked”, !1)) : (c.prop(“checked”, !1),(“#AllCheck”).prop(“checked”, !1));
b()
});
(“.shopCheck”).click(function() {          1 == $(this).prop("checked") ? ($(this).parents(“.shop-group-item”).find(“.goods-check”).prop(“checked”, !0), $(“.shopCheck”).length ==              $(".shopCheck:checked").length ? $(“#AllCheck”).prop(“checked”, !0) : $("#AllCheck").prop("checked", !1)) : ($(this).parents(“.shop-group-item”).find(“.goods-check”).prop(“checked”, !1), $(“#AllCheck”).prop(“checked”, !1));          b()      });(“#AllCheck”).click(function() {
1 == (this).prop("checked")?(“.goods-check”).prop(“checked”, !0) : (.goodscheck).prop(checked,!1);b();(“.shopCheck”).change()
})
});

百度云的下载链接链接:链接:https://pan.baidu.com/s/1JR7npoHlDOxROzSDoMtCEQ 密码: 可以在CSDN博客查看我添加方式 或者底部下方留言、发送给你们。 借鉴参考学习

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试