leetcode 101. 对称二叉树

版权声明:未经博主同意,禁止转载 https://blog.csdn.net/weixin_42130471/article/details/80343820

题目描述:

给定一个二叉树,检查它是否是镜像对称的。

例如,二叉树 [1,2,2,3,4,4,3] 是对称的。

  1
  / \
 2  2
 / \ / \
3 4 4 3

但是下面这个 [1,2,2,null,3,null,3] 则不是镜像对称的:

  1
  / \
 2  2
  \  \
  3  3

说明:

如果你可以运用递归和迭代两种方法解决这个问题,会很加分。


思路:递归调用一个判断两个树是否镜像对称的函数,首先判断根节点是否存在,若存在则比较他们的值是否相等,若相等,则继续比较树1的左子树和树2的右子树是否互为镜像,同时也比较树1的右子树和树2的左子树是否互为镜像。如果满足上面一系列条件,则说明以当前两个根节点为根节点的两颗树互为镜像。


代码:

方法一:递归

class Solution {
public:
  bool isSymmetric(TreeNode* root) {
    if(root==NULL)return 1;
    return judge(root->left,root->right);
  }
  int judge(TreeNode * root1,TreeNode *root2){
    if(!root1&&!root2)return 1;
    else if(root1&&root2&&root1->val==root2->val&&judge(root1->left,root2->right)&&judge(root1->right,root2->left))return 1;
    else return 0;
  }
};

方法二:层次遍历

class Solution {
public:
  bool isSymmetric(TreeNode* root) {
    if(root==NULL)return 1;
    queue<TreeNode *>q;
    q.push(root);
    while(!q.empty()){
      queue<TreeNode *>qt;
      vector<int>ans;
      while(!q.empty()){
        TreeNode * temp=q.front();
        q.pop();
        if(temp->left){
          qt.push(temp->left);
          ans.push_back(temp->left->val);
        }else{
          ans.push_back(0);
        }
        if(temp->right){
          qt.push(temp->right);
          ans.push_back(temp->right->val);
        }else{
          ans.push_back(0);
        }
      }
      q=qt;
      if(judge(ans)==0)return 0;
    }
    return 1;
  }
  int judge(vector<int>ans){
    int n=ans.size()-1;
    for(int i=0;i<=n;i++,n--){
      if(ans[i]!=ans[n])
        return 0;
    }
    return 1;
  }
};
代码有点复杂,开始没考虑到空结点的情况,最后靠补0来代替,最后调试了很久才调试出来。

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭