LeetCode 189. 旋转数组

题目描述

给定一个数组,将数组中的元素向右移动 k 个位置,其中 k 是非负数。
示例 1:
输入: [1,2,3,4,5,6,7] 和 k = 3
输出: [5,6,7,1,2,3,4]
解释:
向右旋转 1 步: [7,1,2,3,4,5,6]
向右旋转 2 步: [6,7,1,2,3,4,5]
向右旋转 3 步: [5,6,7,1,2,3,4]
示例 2:
输入: [-1,-100,3,99] 和 k = 2
输出: [3,99,-1,-100]
解释:
向右旋转 1 步: [99,-1,-100,3]
向右旋转 2 步: [3,99,-1,-100]
说明:
尽可能想出更多的解决方案,至少有三种不同的方法可以解决这个问题。
要求使用空间复杂度为 O(1) 的 原地 算法。

解题思路

用的三种方法实质上只是两种方法。一个思路是将最后一位先取出来,其余元素一次后移,最后将最后一位赋值给第一位,这个操作执行一次就是旋转了一步,再根据用for循环或递归实现k步的旋转。另一个思路是先将数组逆置,逆置后再从k处将数组分成两个小数组去分别逆置,这种方法的速度快很多,用这种方法数组交换元素的次数大大降低。

代码实现

class Solution {
  public void rotate(int[] nums, int k) {
  k%=nums,length;//如果k大于数组长度的话我们其实没有必要旋转k步,直接旋转k%nums.length步即可
    for(int i=0;i<k;i++){
      int tmp=nums[nums.length-1];
      for(int j=nums.length-2;j>-1;j--){
        nums[j+1]=nums[j];
      }
      nums[0]=tmp;
    }
  }
}

执行用时 :
138 ms, 在所有 Java 提交中击败了20.35%的用户
内存消耗 :
39.5 MB, 在所有 Java 提交中击败了21.75%的用户

class Solution {
  public void rotate(int[] nums, int k) {
    if(k==0)return;
    k%=nums,length;
    onestep(nums,k);
  }
  public void onestep(int[] nums, int k){
      int tmp=nums[nums.length-1];
      for(int j=nums.length-2;j>-1;j--){
        nums[j+1]=nums[j];
      }
      nums[0]=tmp;
    k--;
    if(k>0)onestep(nums,k);
  }
}

执行用时 :
153 ms, 在所有 Java 提交中击败了9.69%的用户
内存消耗 :
40.6 MB, 在所有 Java 提交中击败了18.50%的用户

class Solution {
  public void rotate(int[] nums, int k) {
    k %= nums.length;
    reverse(nums, 0, nums.length - 1);
    reverse(nums, 0, k - 1);
    reverse(nums, k, nums.length - 1);
  }
  public void reverse(int[] nums, int start, int end) {
    while (start < end) {
      int temp = nums[start];
      nums[start] = nums[end];
      nums[end] = temp;
      start++;
      end--;
    }
  }

}

执行用时 :
1 ms, 在所有 Java 提交中击败了99.59%的用户
内存消耗 :
39.8 MB, 在所有 Java 提交中击败了20.99%的用户
对内存的优化找不到方法啊,,,

发布了38 篇原创文章 · 获赞 38 · 访问量 2493
展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页

©️2019 CSDN 皮肤主题: 技术黑板 设计师: CSDN官方博客

分享到微信朋友圈

×

扫一扫,手机浏览