java大神请出来_求java大神,请分析以下代码,写出执行结果,并解释每行结果输出的原因。...

求java大神,请分析以下代码,写出执行结果,并解释每行结果输出的原因。classPlate{publicPlate(){System.out.println("inPlateconstructor");}}classDinnerPlateextendsPlate{publi...

求java大神,请分析以下代码,写出执行结果,并解释每行结果输出的原因。class Plate {

public Plate() {

System.out.println("in Plate constructor");

}

}

class DinnerPlate extends Plate {

public DinnerPlate() {

System.out.println("in DinnerPlate constructor");

}

}

class Utensil {

Utensil() {

System.out.println("in Utensil constructor");

}

}

class Fork extends Utensil {

public Fork() {

System.out.println("in Fork constructor");

}

}

class Custom {

public Custom() {

System.out.println( "in Custom constructor");

}

}

public class PlaceSetting extends Custom {

Fork fk;

DinnerPlate pl;

public PlaceSetting() {

fk = new Fork();

pl = new DinnerPlate();

System.out.println("in PlaceSetting constructor");

}

public static void main(String[] args) {

PlaceSetting ps = new PlaceSetting();

}

}

展开

 • 0
  点赞
 • 0
  收藏
  觉得还不错? 一键收藏
 • 打赏
  打赏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包

打赏作者

不让爱你的人失望

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值