mybatis plus 3.4以上分页无效问题,limit一直加不上,MybatisPlusInterceptor无效

解决方案

1、已注册

 @Bean
  public MybatisPlusInterceptor mybatisPlusInterceptor() {
    MybatisPlusInterceptor interceptor = new MybatisPlusInterceptor();
    PaginationInnerInterceptor paginationInnerInterceptor = new PaginationInnerInterceptor(DbType.MYSQL);
    paginationInnerInterceptor.setOverflow(true); //合理化
    interceptor.addInnerInterceptor(paginationInnerInterceptor);
    return interceptor;
  }

2、原因是MybatisSqlSessionFactoryBean没有添加插件

  @Bean
  public MybatisSqlSessionFactoryBean sqlSessionFactoryBean(DataSource dataSource,MybatisPlusInterceptor mybatisPlusInterceptor) throws IOException {
    MybatisSqlSessionFactoryBean factoryBean = new MybatisSqlSessionFactoryBean();
    factoryBean.setDataSource(dataSource);
    PathMatchingResourcePatternResolver resolver = new PathMatchingResourcePatternResolver();
    Resource[] resources = resolver.getResources("classpath:mapper/*.xml");
    factoryBean.setMapperLocations(resources);
    /*在加载MybatisSqlSessionFactoryBean时,把相应的插件加载进去*/
    factoryBean.setPlugins(mybatisPlusInterceptor);
    return factoryBean;
  }
 • 1
  点赞
 • 1
  收藏
  觉得还不错? 一键收藏
 • 1
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论 1
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值