git--本地回退相关操作

一、还在工作区,没有add

git checkout -- xx/xx/aa.txt

二、已经add到了暂存区

git reset HEAD       git checkout -- xx/xx/aa.txt

三、已经commit到了本地仓库

git reset HEAD^    git checkout -- xx/xx/aa.txt

©️2020 CSDN 皮肤主题: 深蓝海洋 设计师:CSDN官方博客 返回首页