C语言带头结点的单链表

带头结点的单链表

之前的文章创建的单链表都是不带头结点的单链表。有时,我们为了更加方便地对链表进行操作,会在单链表的第一个结点前附设一个结点,称为头结点。
头指针与头结点的异同
头指针: 头指针是指链表中指向第一个结点的指针,若链表有头结点,则是指向头结点的指针。头指针具有标识作用,所以常用头指针冠以链表的名字。
头结点: 头结点是为了操作的统一和方便而设立的,放在第一元素的结点之前,其数据域一般无意义(也可存放链表的长度)。有了头结点,对在第一元素结点前插入结点和删除第一结点,其操作与其它结点的操作就统一了。头结点不一定是链表的必须要素。

下面根据之前文章创建一个带头结点的单链表

node * createHeadList(void)
{
  int n;
  node * head, *tail, *p;
  //创建头结点
  p = (node *)malloc(sizeof(node));
  p->next = NULL;
  head = p;
  tail = p;
  while(scanf("%d",&n) == 1)
  {
    p = (node *)malloc(sizeof(node));
    p->num = n;
    p->next =NULL;
    tail->next = p;
    tail = p;
  }
  return head;
}

该链表的遍历函数则变为

void headDisplay(node *head)
{
  node *p;
  p = head;
  while(p->next != NULL)
  {
    printf("%d ",p->next->num);
    p = p->next;
  }
  printf("\n");
}
已标记关键词 清除标记
相关推荐
©️2020 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页