JAVA冒泡排序的升序和降序

import java.util.Arrays;

public class test02_Arrays_sort {
  public static void main(String[] args) {

    //Arrays.sort()方法进行数组排序
    int [] arr ={15,36,12,14,2,6,98,26,11};
    Arrays.sort(arr);
    System.out.println(Arrays.toString(arr));

    System.out.println("------------------------");

    //冒泡排序
    int [] arr1 ={15,36,12,14,2,6,98,26,11};
    for (int i = 0; i <arr1.length -1; i++) {
      for (int j = 0; j <arr1.length-1-i ; j++) {
        if (arr1[j]>arr1[j+1]) {
          int temp=arr1[j];
          arr1[j]=arr1[j+1];
          arr1[j+1]=temp;
        }
      }
    }
    System.out.println(Arrays.toString(arr1));
    System.out.println("------------------------");
    
    //冒泡降序
    int [] arrays={9,12,56,11,13,54,98,45,36,59,88};
    for (int i = 0; i <arrays.length-1 ; i++) {
      for (int j = 0; j <arrays.length-1-i ; j++) {
        if (arrays[j]<arrays[j+1]){
          int temp=arrays[j];
          arrays[j]=arrays[j+1];
          arrays[j+1]=temp;
        }
      }
    }
    System.out.println(Arrays.toString(arrays));
  }
}

 • 0
  点赞
 • 0
  收藏
 • 打赏
  打赏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包

打赏作者

深究猿码

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值