JQuery

$(function () {
$("#btn1").click(function () {
$(“div:first”).css(“background”,“green”); 第一个
})
$("#btn2").click(function () {
$(“div:last”).css(“background”,“yellow”); 最后一个
})
$("#btn3").click(function () {
$(“div:not(.one)”).css(“background”,“red”);不选择class为one的div
})
$("#btn4").click(function () {
$(“div:even”).css(“background”,“blue”); 索引值为偶数的div
})
$("#btn5").click(function () {
$(“div:odd”).css(“background”,“blue”);索引值为奇数的div
})
$("#btn6").click(function () {
$(“div:gt(3)”).css(“background”,“blue”);索引值大于3的div
})
$("#btn7").click(function () {
$(“div:lt(3)”).css(“background”,“blue”);索引值小于3的div
})
$("#btn8").click(function () {
$(“div:eq(3)”).css(“background”,“blue”);索引值等于三的div
})
$("#btn9").click(function () {
$(":header").css(“background”,“blue”);所有标题
})
$("#btn10").click(function () {
$(":animated").css(“background”,“blue”);所有动画
})
$("#btn11").click(function () {
$(“div:not(:animated):last”).css(“background”,“blue”);不是动画的最后一个div
})

展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页

©️2019 CSDN 皮肤主题: 1024 设计师: 上身试试
应支付0元
点击重新获取
扫码支付

支付成功即可阅读